Αποτελέσματα
Α/ΑΑριθμόςΈτοςΕίδοςΦΕΚΗμερομηνίαΤίτλος
3141522013Νόμος107/Α09/05/2013Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
3241462013Νόμος90/Α18/04/2013Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.
3341442013Νόμος88/Α18/04/2013Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
3441412013Νόμος81/Α05/04/2013Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.
3541322013Νόμος59/Α07/03/2013Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
3641112013Νόμος18/A25/01/2013Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη
3741102013Νόμος17/Α23/01/2013Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις
3841092013Νόμος16/Α23/01/2013Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.
3922013ΠΝΠ154/Α28/06/2013Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του N .3213/2003».
4040932012Νόμος22212/11/2012Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών