Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
41ΑπόφασηΔΕΣ Γ 106307615/04/2014Ενημέρωση των φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων
42ΑπόφασηΔ12Γ 106189214/04/2014Περί καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή αυτών από ασφαλιστικές εισφορές
43ΑπόφασηΔ12Α 106020410/04/2014Ισχύς των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 για τα εισοδήματα του έτους 2013
44ΑπόφασηΔ12Α 105994310/04/2014Φορολογική μεταχείριση εισπρακτέων ποσών μετά τη λύση ομόρρυθμης εταιρείας.
45ΑπόφασηΔ12Α 1061570 10/04/2014Η διανομή των κερδών δικηγορικής εταιρείας που τηρεί απλογραφικά βιβλία, γίνεται στους εταίρους που βρίσκονται στη σύνθεσή της κατά την 31.12 εκάστου έτους.
46ΑπόφασηΔ12A 105845408/04/2014Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών
47ΑπόφασηΔ13 ΦΜΑΠ 106216908/04/2014Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 57 του N . 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με το N . 4239/2014.
48ΑπόφασηΔ12Α 105860007/04/2014Τουριστικές μισθώσεις.
49ΑπόφασηΔ12 Α 105859307/04/2014Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων
50ΑπόφασηΔ12Α 105236727/03/2014Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις.