Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
41ΑπόφασηΔ12Γ 106189214/04/2014Περί καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή αυτών από ασφαλιστικές εισφορές
42ΑπόφασηΔ12Α 106020410/04/2014Ισχύς των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 για τα εισοδήματα του έτους 2013
43ΑπόφασηΔ12Α 105994310/04/2014Φορολογική μεταχείριση εισπρακτέων ποσών μετά τη λύση ομόρρυθμης εταιρείας.
44ΑπόφασηΔ12Α 1061570 10/04/2014Η διανομή των κερδών δικηγορικής εταιρείας που τηρεί απλογραφικά βιβλία, γίνεται στους εταίρους που βρίσκονται στη σύνθεσή της κατά την 31.12 εκάστου έτους.
45ΑπόφασηΔ12A 105845408/04/2014Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών
46ΑπόφασηΔ13 ΦΜΑΠ 106216908/04/2014Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 57 του N . 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με το N . 4239/2014.
47ΑπόφασηΔ12Α 105860007/04/2014Τουριστικές μισθώσεις.
48ΑπόφασηΔ12 Α 105859307/04/2014Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων
49ΑπόφασηΔ12Α 105236727/03/2014Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις.
50ΑπόφασηΔ15 105298727/03/2014Οδηγίες σχετικά με την θεώρηση καταστάσεων απογραφής αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και αγαθών επένδυσης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).