Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
51ΑπόφασηΔ12Α 105429926/03/2014Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών.
52Απόφαση Δ12Α 104926118/03/2014Κατάργηση των υποχρεώσεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994
53ΑπόφασηΔ12A 104925317/03/2014Διευκρινίσεις σχετικά με την υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 ν.4172/2013 (ΦΕΚΑ΄167).
54Εγκύκλιος18754/7633/01112/03/2014Υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων εργοδοτών ΕΤΕΑ
55Απόφαση Δ15Α 104344711/03/2014Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.»
56ΑπόφασηΔ12Α 103946804/03/2014Αμοιβές Μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών
57ΑπόφασηΔ6Α 103668226/02/2014Μεταβίβαση αρμοδιοτήτ ων και εξουσιοδότηση υπογραφής “ Με Εντολή Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης
58ΕγκύκλιοςΕ40/12020/02/2014Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 & 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων.
59ΑπόφασηΔΕΛ Α1198404 31/12/2013Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου.
60ΑπόφασηΔ12 1198350 30/12/2013Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα