Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
1Εγκύκλιος10308/12/2010Εγκ. Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 103/8.12.2010 Γνωστοποίηση διατάξεων αρθρ. 10 Ν. 3863/2010 σχετικά με συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων πριν την 1-1-1993..
2ΑπόφασηΓ/ΕΞ/5979-113/12/2010Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5979-1/13.12.2010 "ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ.4/2010 - Ηλεκτρονική κάρτα αποδείξεων".
3ΑπόφασηΔΕΦΚ Α 505317520/12/2010Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5053175 ΕΞ 20.12.2010 "Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας".
4Εγκύκλιος1110/02/2011Εγκ. Ι.Κ.Α. Αρ. 11/10.2.2011 "Πληρωμή Παροχών Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών".
5ΑπόφασηΦΓ/9.1/οικ. 1722/12716/02/2011Αρ. Πρωτ.: ΦΓ/9.1/οικ. 1722/127/16.2.2011 Εφαρμογή του Νόμου υπʼαριθμ. 3844/2010 (ΦΕΚ 63Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά», .....
6Εγκύκλιος2321/03/2011Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 23/21.3.2011 Τροποποίηση προγράμματος επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας.
7ΑπόφασηΔ12Α 106075320/04/2011Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1060753 ΕΞ 20.4.2011 "Θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2011".
8Απόφαση2/36580/002206/05/2011Αρ. πρωτ.: 2/36580/0022/6.5.2011 "Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων".
9ΑπόφασηΚ1-147119/05/2011Αρ. Πρωτ.: Κ1-1471/19.5.2011 "Διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώρηση εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ".
10ΑπόφασηΔ12Β 107631923/05/2011Αρ. Πρωτ.: Δ12Β 1076319 ΕΞ 23.5.2011 "Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2011, οι οποίες δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα".