Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
91ΠΟΛ100612/01/1998Ποσά φόρου που καταβάλλουν από 1.1.1998 οι αποκλειστικά πλανόδιοι λιανοπωλητές και οι λιανοπωλητές κινητών λαϊκών αγορών
92ΠΟΛ100611/01/2008Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2008 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή
93ΠΟΛ100609/01/2015Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.
94ΠΟΛ100611/01/1996Προσωρινή αναστολή (εξαίρεση) κατηγορίας μικροεπιχειρήσεων με βιβλία δεύτερης κατηγορίας από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής την 31.12.1995
95ΠΟΛ100631/12/2013Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.
96ΠΟΛ100602/01/2012Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268 Α/31.12.2011).
97ΠΟΛ100610/01/2007Κοινοποίηση διατάξεων του νέου Φορολογικού Νόμου, που αφορούν θέματα ΦΠΑ
98ΠΟΛ100616/01/2017Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του N. 4446/2016 (Α΄ 240).
99ΠΟΛ100617/01/2011 "Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α΄/17-12-2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του πρ/τος στήριξης της ελληνικής οικ/μίας» που αφορούν σε θέματα φορ εισ. κ΄κεφαλαίου".
100ΠΟΛ100617/01/2005Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.3296/2004 σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου