Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
21ΠΟΛ120029/10/2018Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του N. 4557/2018.
22ΠΟΛ119725/10/2018Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4569 (ΦΕΚ 179 Α΄/11.10.2018) αναφορικά με τροποποιήσεις του ν. 4256/2014.
23ΠΟΛ119419/10/2018Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’/4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
24ΠΟΛ118911/10/2018Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».
25ΠΟΛ118811/10/2018Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β΄ 4643) Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ 1116/19-6-2018 (Β΄ 2319) όμοια απόφαση, για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του N. 4469/2017 (Α΄62)»
26ΠΟΛ118502/10/2018Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού.
27ΠΟΛ118027/09/2018Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης.
28ΠΟΛ118326/09/2018Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αγορά και μεταπώληση λογισμικού.
29ΠΟΛ117413/09/2018Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του Ν. 4446/2016.
30ΠΟΛ117129/08/2018Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 του N. 4223/2013 (Α΄ 287).