Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
21ΠΟΛ108821/06/2017Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1200/02.09.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2001/15.09.2015) Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
22ΠΟΛ108719/06/2017Κοινοποίηση της αριθ. 100/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
23ΠΟΛ108614/06/2017Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
24ΠΟΛ108312/06/2017Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή προστίμων στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα (80) ευρώ
25ΠΟΛ108512/06/2017Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο.
26ΠΟΛ108009/06/2017Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4172/2013 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.
27ΠΟΛ107907/06/2017Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 δεν εφαρμόζονται σε παραγεγραμμένες απαιτήσεις από δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη προσωπικών εταιρειών ή από διανομή κερδών Ε.Π.Ε..
28ΠΟΛ107830/05/2017Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
29ΠΟΛ107419/05/2017Προσδιορισμός κατηγοριών των υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του N.2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε ως νέο άρθρο στο N.2523/1997 με το άρθρο 47 του N.4465/2017, αντί της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
30ΠΟΛ107310/05/2017Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ