Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
521ΠΟΛ105219/02/1998Οι τόκοι ομολόγων που εκδόθηκαν κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.2469/1997, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου
522ΠΟΛ108026/02/1997Τροποποίηση της αριθ. 1143550/12177/0014/ΠΟΛ.1285/22.12.1994 Α.Υ.Ο.
523ΠΟΛ114130/11/2007Επέκταση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 της Απόφασης 1084529/570/Τ&Ε.Φ./ΠΟΛ. 1106/5.9.2007 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί παράτασης προθεσμιών υποβολής δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και στις επιχειρήσεις ( φυσικών και νομικών προσώπων ) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του νομού Αχαίας.
524ΠΟΛ124325/09/1995Διαδικασία εισαγωγής των παιδιών των ασφαλισμένων του δημοσίου σε ιδρύματα χρόνιων παθήσεων μη επιδοτούμενα από το Κράτος
525ΠΟΛ112317/04/2002Οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης - Δήλωσης και αναλυτικής κατάστασης δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για το 2001.
526ΠΟΛ108716/03/1998Τροποποίηση της Ε8318/3002/1493/ΠΟΛ. 333/1.12.87 ΕΔΥΟ, σχετικά με την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των εργασιών των ασφαλιστικών συμβούλων
527ΠΟΛ113106/06/2011Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων , που υποβάλλονται από τους ίδιους ή από λογιστή - φοροτεχνικό, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
528ΠΟΛ119616/10/2012 Τροποποίηση οδηγιών της ΠΟΛ. 1067/2011 «Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ..
529ΠΟΛ123518/10/2013Καθορισμός δείγματος ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄), των επιχειρήσεων που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του N . 2238/1994, των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από την 01.04.2012 έως και την 31.10.2012, καθώς και εκείνων των οποίων η διαχειριστική περίοδος ενώ είχε λήξει έως και 31.03.2012 δεν είχαν συμπεριληφθεί στη διαδικασία
530ΠΟΛ118430/07/2014Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.