Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
521ΠΟΛ132331/12/1998Κοινοποίηση διατάξεων - Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο
522ΠΟΛ105319/02/1998Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 1997 και αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ
523ΠΟΛ107026/02/1997Χορήγηση από τις ΔΟΥ επικυρωμένων φωτοαντιγράφων των εγγράφων, που έχουν υποβληθεί σ αυτές ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος
524ΠΟΛ114205/12/2007Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 27 του Ν. 3610/22-11-2007 περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.
525ΠΟΛ124025/09/1995Αναπροσαρμογή τιμών και επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε περιοχές της "Περιφέρειας Αττικής"
526ΠΟΛ114017/04/2002Συνέπειες ακύρωσης ατομικής ειδοποίησης και πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης για λόγους αναγόμενους στον εν ευρεία εννοία νόμιμο τίτλο είσπραξης βεβαιωμένων εσόδων στο Δημόσιο, πριν και μετά την τελεσιδικία της σχετικής επί της ανακοπής απόφασης.
527ΠΟΛ124629/11/1990Κοινοποίηση των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του άρθρου 103 και του άρθρου 104 του Ν. 1392/90 (ΦΕΚ 101/Α΄) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών
528ΠΟΛ109702/05/2011Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ημερολογιακού έτους 2010
529ΠΟΛ112726/05/2011 "Κοινοποίηση της με αριθμό 380/2010 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σχετικά με την μη υπαγωγή συγκεκριμένων παραδόσεων ακινήτων στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας".
530ΠΟΛ119027/09/2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως ισχύουν.