Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
521ΠΟΛ102103/02/2003Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασης μας 1038540/3148/97/0016/ 4.4.1997 (ΦΕΚ 299/97Β')
522ΠΟΛ108923/06/2005Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 κατοίκων εξωτερικού
523ΠΟΛ105402/03/2001Είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενες Αξίας (Φ,Π,Α.) που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με χρέωση Τραπεζικών λογαριασμών των υποκειμένων
524ΠΟΛ108628/05/2008Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Νομικών Προσώπων.
525ΠΟΛ105620/02/1998Αύξηση τιμής Υπευθύνων Δηλώσεων - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 13,Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/17.2.1998) και της υπ αριθ. 1023196/296/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
526ΠΟΛ107227/02/1997Διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την επιστροφή του φόρου από τόκους,με βάση τις διατάξεις των συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος, στην περίπτωση των έντοκων γραμματίων και ομολόγων του δημοσίου
527ΠΟΛ114030/11/2007Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. των επιτηδευματιών λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας, και Ερινεού του νομού Αχαϊας.
528ΠΟΛ128320/12/2002Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2003.
529ΠΟΛ114915/05/2002Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧΙSnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..
530ΠΟΛ117931/12/2008Αναστολή χορήγησης πιστοποιητικού άρθρου 18 του Ν. 3634/2008