Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
61ΠΟΛ100616/01/2017Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του N. 4446/2016 (Α΄ 240).
62ΠΟΛ100512/01/2017Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017.
63ΠΟΛ100404/01/2017Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240).
64ΠΟΛ100304/01/2017Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας.
65ΠΟΛ119823/12/2016Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 (Α΄ 220/28.11.2016) σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα των μετασχηματισμών εταιρειών που προβλέπονται από τα άρθρα 52 έως και 55 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
66ΠΟΛ119722/12/2016Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν
67ΠΟΛ119220/12/2016Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης (άρθρο 49 παρ. 3 του Κ.Φ.Δ.)
68ΠΟΛ118509/12/2016Έλεγχος παραγραφόμενων υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου.
69ΠΟΛ118106/12/2016Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 48 παράγραφος 6 και 72 παράγραφος 40 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν με το άρθρο 8 του Ν.4378/2016 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών.
70ΠΟΛ116418/11/2016Κοινοποίηση διατάξεων νόμων έτους 2016 με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου.