Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
71ΠΟΛ102612/02/2018Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων.
72ΠΟΛ102712/02/2018Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 - Α΄ 153) με τους Ν. 4446/2016 (Α΄240), Ν. 4472/2017 (Α΄ 74), Ν. 4491/2017 (Α΄ 152) και Ν. 4512/2018 (Α΄5): Επισήμανση βασικών μεταβολών στη διαδικασία της πτώχευσης και παροχή οδηγιών.
73ΠΟΛ102512/02/2018Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 114 του Ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14 Α).
74ΠΟΛ102001/02/2018Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ.266/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ
75ΠΟΛ101701/02/2018Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176,177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5/17.1.2018) και συναφή θέματα.
76ΠΟΛ102101/02/2018Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ΄ αριθ. 291/2017 του Β΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων που η εικονικότητα του στοιχείου αφορά τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, οι οποίες διαπράχθηκαν μέχρι τις 26.7.2013 και μέχρι την κατάθεση του Ν. 4337/2015 (12.10.2015) δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων.
77ΠΟΛ101530/01/2018Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του N. 4389/2016 (Α94).
78ΠΟΛ101429/01/2018Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν.4446/2016.
79ΠΟΛ101625/01/2018Στατιστικά κατώφλια έτους 2018 για την υποβολή δήλωσης Intrastat.
80ΠΟΛ101222/01/2018Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του Ν. 4512//2018 (Α΄5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων.