Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
71ΠΟΛ111703/08/2016Διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως ισχύει, για την άμεση αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες, από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
72ΠΟΛ111829/07/2016Πιστοποιητικά που χορηγούνται για πώληση ακινήτων με παρακράτηση φόρου ή λοιπών οφειλών του φορολογουμένου.
73ΠΟΛ111629/07/2016Λιανικές πωλήσεις κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης διαδικτύου, από οντότητες-μεταπωλητές.
74ΠΟΛ111529/07/2016Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του Ν. 4052/2012.
75ΠΟΛ111225/07/2016Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου «Τροποποιήσεις του άρθρου 58 Α του N . 4174/2013» του κατατεθέντος στην Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής
76ΠΟΛ111325/07/2016Κατάργηση της ΠΟΛ 1228/2015.
77ΠΟΛ111422/07/2016Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).
78ΠΟΛ110718/07/2016Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του N .4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85) και του άρθρου 44 του N .4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94)
79ΠΟΛ110818/07/2016Κοινοποίηση της αριθ. 93/2015 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών (Ν. 2860/2000 και Ν. 3614/2007) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας υπό το καθεστώς του προϊσχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994).
80ΠΟΛ110918/07/2016Εφαρμογή της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ ( N . 4172/2013).