Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
71ΠΟΛ107419/05/2017Προσδιορισμός κατηγοριών των υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του N.2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε ως νέο άρθρο στο N.2523/1997 με το άρθρο 47 του N.4465/2017, αντί της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
72ΠΟΛ107310/05/2017Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ
73ΠΟΛ106826/04/2017Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών.
74ΠΟΛ106613/04/2017Κοινοποίηση της υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Έννομες συνέπειες της θετικής δήλωσης του τρίτου.)
75ΠΟΛ106112/04/2017Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν.4446/2016 που αφορούν στην έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
76ΠΟΛ106212/04/2017Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ.1005/2017 (ΦΕΚ Β΄145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος.
77ΠΟΛ105607/04/2017Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.
78ΠΟΛ105907/04/2017Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής.
79ΠΟΛ105706/04/2017Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του Ν. 4172/2013
80ΠΟΛ105204/04/2017Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, για διαφορές που σχετίζονται με τον ΦΠΑ