Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
1ΠΟΛ13701/01/1987Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας των επενδυτικών αγαθών.
2ΠΟΛ7410/03/1987Επέκταση εφαρμογής της απόφασής μας Σ.800/129/ΠΟΛ.68/ 4-3-1987 και σε άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων.
3ΠΟΛ10920/03/1987ΦΠΑ στις πράξεις επί αυτούσιων αγροτικών προϊόντων, που ενεργούνται από τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις
4ΠΟΛ19618/06/1987Απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των «τσεκ δώρου»
5ΠΟΛ30205/11/1987Διαδικασία απαλλαγής οπό το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό στην περιοχή αυτή.
6ΠΟΛ34711/12/1987Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ιβ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 1642/1986.
7ΠΟΛ36618/12/1987Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α, σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), που προβλέπεται από τις διατά¬ξεις των περιπτώσεων α’, γ’, δ’, ε’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, καθώς και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 1642/86.
8ΠΟΛ8018/02/1988Φ.Π.Α. στο εκθλιπτικό δικαίωμα
9ΠΟΛ9607/03/1988Λειτουργία του Φ.Π.Α. σε ορισμένες θεατρικές επιχειρήσεις
10ΠΟΛ16431/05/1988Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της εισαγωγής αγαθών από τις εγκαταστημένες στην Ελλάδα αμερικάνικες δυνάμεις, καθώς και της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς αυτές.