Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
1ΠΟΛ 110814/04/2014Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
2ΠΟΛ100102/01/2003Εκπτώσεις επί αγορασθέντων αγαθών με ειδικό δελτίο απαλλαγής από το ΦΠΑ
3ΠΟΛ100103/01/1995Επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 1994
4ΠΟΛ100113/01/2009Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων κ.λ.π που μεταβιβάζονται το έτος 2009.
5ΠΟΛ100104/01/2016Καθορισμός της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων ανά στήλη, όπως ορίζεται εκ των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4346/2015 (152 Α΄) καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης αυτού.
6ΠΟΛ100128/12/2012 Αναστολή καταστροφής πινακίδων κυκλοφορίας των Ι.Χ. οχημάτων που τίθενται σε προσωρινή ακινησία και παραμένουν στις Δ.Ο.Υ. πέραν του δωδεκαμήνου.
7ΠΟΛ100102/01/2006Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄) Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
8ΠΟΛ100108/01/1998Παράταση χρόνου παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου
9ΠΟΛ100102/01/1997Εφαρμογή ή μη των διατάξεων της παραγρ. 1 άρθρου 13 Ν.2198/1994, σε συνδυασμό με την παραγρ. 1 άρθρου 21 Ν.2443/1996, σε περιπτώσεις προστίμων του Κ.Β.Σ.
10ΠΟΛ100102/01/2014Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α').