Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
1ΠΟΛ104915/03/2005Κατά τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων και μη στο Χ.Α.Α., στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3310/2005, δεν οφείλεται φόρος
2ΠΟΛ123131/08/2000Υπαγωγή στον τρόπο ελέγχου και επίλυσης των διαφορών με βάση την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1061203/1148/ΠΟΛ. 1144/20.5.98, όπως ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 1999 και άλλες διατάξεις.
3ΠΟΛ106002/03/2001Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων για τη ιθ Δ.Ο.Υ. Αθηνών λόγω μεταστέγασής της σε νέο κτίριο.
4ΠΟΛ109727/03/1998Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής της περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 31 του v.2238/1994
5ΠΟΛ112004/04/1997Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.2459/1997 σχετικά με την κατάργηση απαλλαγών από Φ.Π.Α.
6ΠΟΛ109922/03/1996Τρόπος απόδοσης του Φ.Π.Α. στο Δημόσιο από τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) κατά την αγορά παγίων από υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης
7ΠΟΛ128307/11/1995Αποδοχή της υπ αριθμ. 531/1995 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους .(Με τη γνωμοδότηση αυτή, γίνεται δεκτό ότι η χορηγία που γίνεται για ορισμένο έργο θεωρείται δωρεά - οικονομική παροχή χωρίς αντάλλαγμα - εφόσον μεταξύ του παρέχοντος τη χορηγία και εκείνου προς τον οποίο η παροχή δεν συμφωνείται ή δεν υποκρίπτεται υποχρέωση αντιπαροχής. Σε περίπτωση αντιπαροχής θα πρέπει να ερευνάται, εάν υφίσταται εν όλω ή εν μέρει επαχθής δικαιοπραξία αναλόγως προς την αξία της αντιπαροχής.)
8ΠΟΛ100716/01/1995Παράταση προθεσμίας υποβολής προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρων εισοδήματος,τελών κτλ.
9ΠΟΛ118216/12/2010Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.
10ΠΟΛ115014/06/2012 Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.).