Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
1Άρειος Πάγος1772013Η διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Ν. 3198/55, κατά την οποία: "πάσα αξίωσις μισθωτού περί καταβολής ή συμπληρώσεως της κατά τον Ν. 2112/1920 ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, ή το ΒΔ της 16/18.7.1920 αποζημιώσεως, τυγχάνει απαράδεκτος εφ` όσον η σχετική αγωγή δεν εκοινοποιήθη εντός εξαμήνου αφ' ης κατέστη απαιτητή.
2Άρειος Πάγος792013Πότε μια σύμβαση είναι αορίστου χρόνου.
3Άρειος Πάγος202013Aποζημίωση εργαζομένων που αποχωρούν μετά απο δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, ή μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας
4Άρειος Πάγος42013Χρησικτησία ακινήτων Δημοσίου
5Άρειος Πάγος8892012Άρειος Πάγος 889/2012 Η γνωστοποίηση του χρόνου προϋπηρεσίας και της οικογενειακής κατάστασης του οδηγού για κατάταξη σε μισθολογική βαθμίδα γίνεται με παράδοση προς τον εργοδότη αφ' ενός υπεύθυνης δηλώσεως του ν. 1599/1986 και αφ' ετέρου των .......
6Άρειος Πάγος6912012Άρειος Πάγος 691/2012 Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,αποχώρηση ή απόλυση του μισθωτού, λόγω συμπληρώσεως ορισμένου ορίου ηλικίας, - Προωρη Λύση της σύμβασης για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος μπορεί να είναι και η υποψία τελέσεως ποινικού ........
7Άρειος Πάγος5892012Άρειος Πάγος 589/2012 Περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής της συμβάσεως εργασίας, κατά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος, συντρέχει και όταν ο εργοδότης στα πλαίσια της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της επιχειρήσεώς του, τοποθετεί το μισθωτό...
8Άρειος Πάγος5122012Άρειος Πάγος 512/2012 Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν το σκοπό του δικαιώματος, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία οφείλεται..
9Άρειος Πάγος4932012Άρειος Πάγος 493/2012 Μη καταβολή ασφαλιστικών (εργοδοτικών) εισφορών. Ποινική ευθύνη εργοδότη. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών), ....
10Άρειος Πάγος4312012Άρειος Πάγος 431/2012 Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 672 Α.Κ., -Καθένας από τα μέρη έχει δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία-. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής .....