Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
91ΣτΕ13632011ΣτΕ 1363/2011 Επίσχεση εργασίας και υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Επομένως, εφόσον κατά τον χρόνο της επίσχεσης παραμένει άθικτη η υποχρέωση καταβολής του μισθού, παραμένει ενεργή και η ασφαλιστική σχέση του εργαζομένου, η οποία .......
92ΣτΕ12782011ΣτΕ 1278/2011 "Σε περίπτωση που αποδίδεται εικονικότητα στα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, υπό την έννοια ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή για την οποία αυτά φέρονται ότι εκδόθηκαν, η φορολογική αρχή βαρύνεται, κατ' αρχήν, με την απόδειξη ...
93ΣτΕ11302011ΣτΕ 1130/2011 Φορολογία εισοδήματος δικηγόρων. Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός των δαπανών διατηρήσεως του δικηγορικού γραφείου μεταξύ του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες (από την πάγια αντιμισθία) και των ακαθαρίστων εσόδων από την άσκηση ......
94ΣτΕ10382011ΣτΕ 1038/2011 Εξωλογιστικός προσδιορισμός των ακαθάριστων εσόδων λόγο μη επίδειξης κατά τον έλεγχο των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.
95ΣτΕ8242011ΣτΕ 824/2011 Έκδοση πλαστών και εικονικών στοιχείων ως προς την συναλλαγή. Ο κατηγορούμενος, αν και είχε θεωρήσει τα στοιχεία που κρίθηκαν εικονικά, που αφορούσαν σε πωλήσεις φωτογραφικού υλικού, ουδέποτε ασχολήθηκε επαγγελματικά με το εμπόριο του ..
96ΣτΕ5842011ΣτΕ 584/2011 Επί εικονικών φορολογικών στοιχείων τα οποία φέρονται ότι εκδόθηκαν από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από οποιοδήποτε φυσικό, νομικό ή άλλης μορφής πρόσωπο, εφόσον τα πρόσωπα αυτά .....
97ΣτΕ4022011ΣτΕ 402/2011 Διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. αναφορικά με δαπάνες επί αγαθών επένδυσης. Η φορολογική αρχή, αρνείται την έκπτωση θεωρώντας ότι η δαπάνη δεν αφορά αγαθό επένδυσης, λόγω ελλείψεως κάποιας απ` τις προβλεπόμενες στη διάταξη της ......
98ΣτΕ13742010ΣτΕ 1374/2010 Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινής πράξης προσδιορισμού Φ.Π.Α. εφόσον η παράλειψη δηλώσεως της φορολογητέας αξίας ή η ανακρίβεια της δηλωθείσας αξίας ή ο εσφαλμένος υπολογισμός των ποσοστών ή εκπτώσεων προκύπτει από τα βιβλία ή τα ........
99ΣτΕ20782009ΣτΕ 2078/2009'Οταν αποδίδεται σε ορισμένο επιτηδευματία η παράβαση της λήψεως τιμολογίου εικονικού, υπό την έννοια είτε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή στην οποία αυτό αναφέρεται είτε ότι έχει μεν πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, όχι όμως,.....
100ΣτΕ37332008ΣτΕ 3733/2008 Μεταφορά ζημιάς προς συμψηφισμό με κέρδη. Είναι δυνατή η μεταφορά ζημίας ανώνυμης εταιρείας προς συμψηφισμό της με κέρδη περιόδου επόμενης από εκείνη κατά την οποία προέκυψε. Δεν ασκεί δε από την άποψη αυτή επιρροή, καθώς δεν .......