Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
91ΣτΕ24452012ΣτΕ 2445/2012 Ακύρωση της παρ/φου 2 της ΠΟΛ.1008/2011 η οποία επιβάλει την υπογραφή λογιστή των δηλώσεων από λογιστή σε όσους περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, ανεξαρτήτως του ύψους των......
92ΣτΕ23672012ΣτΕ 2367/2012 Επειδή, για τη μετατροπή ομόρρυθμης ετ. σε ανώνυμη πριν από το ν. 2339/1995, ο οποίος ρύθμισε θετικά το θέμα, δεν υπήρχε διάταξη νόμου που να προέβλεπε τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας της ομόρρυθμης στο πρόσωπο της ανώνυμης......
93ΣτΕ10322013ΣτΕ 1032/2013 Αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης που παρέχει στα όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε. την εξουσία να δεσμεύουν τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία ελεγχομένων προσώπων.
94ΣτΕ37042012ΣτΕ 3704/2012 Εικονικά φορολογικά στοιχεία . Όταν οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. αφαιρούν από την επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία επίσημα και όχι ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, δεν απαιτείται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας η σύνταξη έκθεσης .....
95ΣτΕ41662012ΣτΕ 4166/2012 Τα κριτήρια καθορισμού της έννοιας της -συνήθους κατοικίας- αφορούν τόσο τον επαγγελματικό και προσωπικό δεσμό ενός ατόμου με συγκεκριμένο τόπο όσο και τη διάρκεια αυτού του δεσμού και πρέπει να εξετάζονται σωρευτικώς. Επομένως, ως ....
96ΣτΕ7532013Δαπάνες επιχειρήσεων και παραγωγικότητα αυτών. Δαπάνες μισθοδοσίας, συντήρησης, εκτελωνισμού, τόκων δανείων, ελεγκτικής εταιρίας .
97ΣτΕ8542013Αίτηση ακύρωσης της αριθ. ΠΟΛ.1027/9.2.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον τρόπο εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες αποκλειστικά μέσω τραπέζης, κατά το άρθρο 20 του ν. 3842/2010.
98ΣτΕ10262013Οι παροχές που καταβάλλονται στον μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κλπ.) που, κατά τον νόμο ή από τη φύση τους προορίζονται να καλύψουν δαπάνες στις οποίες αυτός υποβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της δεν αποτελούν προσαύξηση μισθού και δεν υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματος, έστω και αν από την παροχή αυτή ωφελείται έμμεσα ο μισθωτός.
99ΣτΕ12013Προσωρινή Διαταγή της 17ης.6.2013 του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της ΠΟΣΠΕΡΤ.
100ΣτΕ7902013Φορολογία ακίνητης περιουσίας νόμου 1249/1982. Δεν αρχίζει η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής, ούτε επιτρέπεται η ταμειακή βεβαίωση του κατά το άρθρο 12 του Ν. 2343/1995 καταλογισθέντος φόρου ακινήτου περιουσίας, η οποία αποτελεί το νόμιμο τίτλο εισπράξεως της οφειλής, εάν προηγουμένως δεν έχει κοινοποιηθεί εγκύρως στον υπόχρεο η καταλογιστική του φόρου ακίνητης περιουσίας πράξη του προϊσταμένου της οικείας Δ.Ο.Υ. (βλ. ΣΕ 2281/2000 ΣτΕ 933/2009 ad hoc ΣτΕ 2335/2010).