Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
101ΣτΕ17242008ΣτΕ 1724/2008 Η ένδικη μεταβίβαση των εμπορευσίμων αγαθών της επιχειρήσεως ως συνόλου προοριζόμενου για περαιτέρω οικονομική εκμετάλλευση, δεν υπέκειτο σε φόρο προστιθεμένης αξίας, ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση της μεταβιβασάσης εταιρείας ......
102ΣτΕ4232007ΣτΕ 423/2007 Εκπιτπώμενες δαπάνες. Για την μη έκπτωση, από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεως, του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί σε άλλες, εκτός του μισθού ή ημερομισθίου, παροχές της (σε χρήμα ή σε είδος) προς το προσωπικό της για τον ..........