Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
11Άρειος Πάγος3832012Άρειος Πάγος 383/2012 Εάν ο εργοδότης έχει ήδη εκουσίως ή συνεπεία Π.Ε.Ε. καταβάλει στο ΙΚΑ τις εισφορές για οφειλόμενες σε εργαζόμενο αποδοχές, τούτο στηρίζει ένσταση καταβολής κατά το άρθρο 416 ΑΚ αποσβεστική κατά το οικείο ποσό της αξιώσεως .....
12Άρειος Πάγος2962012Άρειος Πάγος 296/2012 Διάκριση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών. Εργατικό ατύχημα. Επειδή από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. του ΑΚ και 6 του Ν. 765/1943, που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ .......
13Άρειος Πάγος2852012Άρειος Πάγος 285/2012 Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της φοροδιαφυγής, απαιτείται, αντικειμενικώς η έκδοση από το δράστη πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων (και μάλιστα ανεξαρτήτως αν τα ......
14Άρειος Πάγος2592012Αρειος Πάγος 259/2012 Η αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή σε περίπτωση θανάτου λόγω ψυχικής οδύνης (άρθρα 298, 299, 914 και 932 ΑΚ), που οφείλεται μόνο στις ρητώς από το νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις για ζημία μη περιουσιακή ....
15Άρειος Πάγος2512012Αρειος Πάγος 251/2012 Η αρχή της τάξεως σημαίνει ότι όταν επιχειρείται μία συλλογική σύμβαση των όρων εργασίας, η οποία σημειωτέον αποσκοπεί στην καθιέρωση τάξεως στο χώρο εργασίας, πρέπει να είναι γενική και αφηρημένη, δίκαιη και ενιαία και .......
16Άρειος Πάγος2442012Άρειος Πάγος 244/2012 Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη, εφόσον διατηρείται η ταυτότητα της επιχειρήσεως και η οικονομική της δραστηριότητα, συνεπάγεται, ανεξάρτητα από τη νομική αιτία και την μορφή της μεταβιβάσεως, αυτοδίκαιη υποκατάσταση ......
17Άρειος Πάγος11162011Άρειος πάγος 1116/2011 Εργατικό ατύχημα και πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη (ή ψυχική οδύνη). Για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος ....
18Άρειος Πάγος9262011Άρειος πάγος 926/2011 Ποινική ευθύνη μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Για την θεμελίωση του αξιοποίνου της μη καταβολής των οφειλομένων ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών απαιτείται το οφειλόμενο ποσό να υπερβαίνει, συνολικώς, το ποσό των .....
19Άρειος Πάγος8302011Διάσπαση και συγχώνευση ανώνυμης εταιρείας.
20Άρειος Πάγος8062011Άρειος πάγος 806/2011 "Μή καταβολή αποδοχών και ποινικές συνέπεις εργοδότη - Διευθυντή. Επί νομικού προσώπου, φερόμενου ως εργοδότη, πρέπει να προσδιορίζεται και η μορφή του νομικού προσώπου, και, αν πρόκειται για εταιρία και η εταιρική αυτής .......