Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
11Άρειος Πάγος3842011Άρειος Πάγος 384/2011 Νόμιμη και μη καταχρηστική η καταγγελία σύμβασης εργασίας υπαλλήλου μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδοτήσεώς του, και η καταβολή μειωμένης αποζημίωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του νόμου 3198/1955.
12Άρειος Πάγος5252010Άρειος Πάγος 525/2010 Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ. Έννοια. Στοιχεία. Υπόχρεος επί Α.Ε ο Διευθύνων Σύμβουλος (ΑΠ 404/2008). Πτώχευση εταιρίας. Συνέπεια στο αξιόποινο της πράξεως και δη στο υποκειμενικό στοιχείο αφού επέρχεται άρση του ..
13Άρειος Πάγος6112010Άρειος Πάγος 611/2010 Ανακριβής Δήλωση Περιουσιακής Καταστάσεως (Πόθεν Έσχες) από πρόθεση (άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 2429/1996).
14Άρειος Πάγος8062011Άρειος πάγος 806/2011 "Μή καταβολή αποδοχών και ποινικές συνέπεις εργοδότη - Διευθυντή. Επί νομικού προσώπου, φερόμενου ως εργοδότη, πρέπει να προσδιορίζεται και η μορφή του νομικού προσώπου, και, αν πρόκειται για εταιρία και η εταιρική αυτής .......
15Άρειος Πάγος9262011Άρειος πάγος 926/2011 Ποινική ευθύνη μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Για την θεμελίωση του αξιοποίνου της μη καταβολής των οφειλομένων ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών απαιτείται το οφειλόμενο ποσό να υπερβαίνει, συνολικώς, το ποσό των .....
16Άρειος Πάγος19302008Άρειος Πάγος 1930/2008 Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας - πότε υπάρχει καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη - Ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητάς του.
17Άρειος Πάγος712010Άρειος Πάγος 71/2010 "Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, πότε υπάρχει. Εύλογος χρόνος δημόσιας κατάθεσης αποζημίωσης απολυομένου, σε περίπτωση που αρνείται να την εισπράξει".
18Άρειος Πάγος5572010Άρειος Πάγος 557/2010 Για το αξιόποινο της πράξης της καθυστέρησης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, απαιτείται το ποσό αυτών, που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών) καθώς και των παρακρατούμενων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, να υπερβαίνει ...
19Άρειος Πάγος5352011Άρειος Πάγος 535/2011 Σχετικά με την Αφανή Εταιρία. Φύση - Σκοπός - Συμμετοχή στα κέρδη - Δικαιώματα και υποχρεώσεις αφανών εταίρων.
20Άρειος Πάγος3832012Άρειος Πάγος 383/2012 Εάν ο εργοδότης έχει ήδη εκουσίως ή συνεπεία Π.Ε.Ε. καταβάλει στο ΙΚΑ τις εισφορές για οφειλόμενες σε εργαζόμενο αποδοχές, τούτο στηρίζει ένσταση καταβολής κατά το άρθρο 416 ΑΚ αποσβεστική κατά το οικείο ποσό της αξιώσεως .....