Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
21Άρειος Πάγος6812011Άρειος Πάγος 681/2011 "Αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης και ύψος αποζημίωσης. Από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τη διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ, προκύπτει ότι, αν με την ατοµική σύµβαση εργασίας ή με μεταγενέστερη συµφωνία μεταξύ εργοδότη ..
22Άρειος Πάγος6802011Άρειος Πάγος 680/2011 Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει μέσα στην ίδια ημέρα εργάτες ή υπαλλήλους που εργάσθηκαν σε άλλο εργοστάσιο ή σε άλλο τόπο εργασίας καθ` όλο το νόμιμο χρόνο ημερήσιας εργασίας. Μπορεί μόνο να απασχολήσει εργάτες .....
23Άρειος Πάγος6592011Άρειος πάγος 659/2011 "Ποινική ευθύνη Νόμιμου εκπροσώπου Α.Ε. για μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο. Επειδή η πτώχευση του οφειλέτη (Εταιρία) ασκεί έννομη επιρροή επί της ποινικής ευθύνης του υπόχρεου (νόμιμος εκπρόσωπος Α.Ε.) υπό την ......
24Άρειος Πάγος5352011Άρειος Πάγος 535/2011 Σχετικά με την Αφανή Εταιρία. Φύση - Σκοπός - Συμμετοχή στα κέρδη - Δικαιώματα και υποχρεώσεις αφανών εταίρων.
25Άρειος Πάγος5212011'Αρειος πάγος 521/2011 Εμπορική μίσθωση και αναπροσαρμογή μισθώματος.
26Άρειος Πάγος3842011Άρειος Πάγος 384/2011 Νόμιμη και μη καταχρηστική η καταγγελία σύμβασης εργασίας υπαλλήλου μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδοτήσεώς του, και η καταβολή μειωμένης αποζημίωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του νόμου 3198/1955.
27Άρειος Πάγος3392011Αρειος Πάγος 339/2011 "Υπολογισμός προσαυξήσεων για απασχόληση την κυριακή και τις ημέρες αργίας. Απαγορεύεται μόνον ο από τον εργοδότη συμψηφισμός (ακριβέστερον καταλογισμός) των καταβαλλόμενων υπερτέρων αποδοχών προς τις οφειλόμενες προσαυξήσεις ..
28Άρειος Πάγος2622011Τήρηση προθεσμίας κατά την καταγγελία της σύβασης εργασίας και αποχώρηση του μισθωτού με συγκατάθεση του εργοδότη.
29Άρειος Πάγος2262011Απόλυση εργαζομένου λόγω μεταβίβασης επιχείρησης.
30Άρειος Πάγος1922011Άρειος Πάγος 192/2011 Για τη θεμελίωση του δικαιώματος αδείας του μισθωτού δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αιτήσεως (έγγραφης ή προφορικής). Όμως, για τη θεμελίωση της αξιώσεώς του προς λήψη της 100% προσαυξήσεως, που έχει το χαρακτήρα ποινής, ...