Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
31Άρειος Πάγος1062011Άρειος Πάγος 106/2011 Επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής με αντιπρόσωπο, δράστης (αυτουργός) του εν λόγω εγκλήματος είναι ο αντιπρόσωπος, ενώ ο αντιπροσωπευόμενος τρίτος, για λογαριασμό του οποίου εκδίδεται αυτή μπορεί να είναι ποινικά υπεύθυνος ως ....
32Άρειος Πάγος1052011Άρειος Πάγος 105/2011 Ποινική ευθύνη νόμιμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας ο οποίος προέβη σε αποδοχή εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Η παραγραφή για τα αδικήματα του άρθρου 19 Ν. 2523/1997 ...
33Άρειος Πάγος15912010Άρειος Πάγος 1591/2010 Καταγγελία σύμβασης. Σημειώνεται ότι η μη απόδειξη των επικαλούμενων από τον εργοδότη λόγων απολύσεως της υπαλ., δεν ασκεί οποιαδήποτε επιρροή στην ύπαρξη της επικαλούμενης από την εργαζόμενη καταχρηστικής απολύσεως, διότι,....
34Άρειος Πάγος12312010Άρειος Πάγος αριθμός 1231/2010 Φοροδιαφυγή και ανακριβής δήλωση φόρου εισοδήματος. Προσδιορισμός φόρου, αποστολή φύλλων ελέγχου στον κατηγ/μενο και μη προσφυγή κατ' αυτών. Οριστικ/ση χρέους. Ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημμέλημα. Παραγραφής....
35Άρειος Πάγος8592010Άρειος Πάγος 859/2010 Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών του Δ.Σ., που υπέγραψαν το σχετικό πρακτικό. Απορρίπτει αίτηση.
36Άρειος Πάγος6112010Άρειος Πάγος 611/2010 Ανακριβής Δήλωση Περιουσιακής Καταστάσεως (Πόθεν Έσχες) από πρόθεση (άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 2429/1996).
37Άρειος Πάγος5572010Άρειος Πάγος 557/2010 Για το αξιόποινο της πράξης της καθυστέρησης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, απαιτείται το ποσό αυτών, που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών) καθώς και των παρακρατούμενων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, να υπερβαίνει ...
38Άρειος Πάγος5252010Άρειος Πάγος 525/2010 Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ. Έννοια. Στοιχεία. Υπόχρεος επί Α.Ε ο Διευθύνων Σύμβουλος (ΑΠ 404/2008). Πτώχευση εταιρίας. Συνέπεια στο αξιόποινο της πράξεως και δη στο υποκειμενικό στοιχείο αφού επέρχεται άρση του ..
39Άρειος Πάγος4552010Μεταφορά ετήσιας άδειας στο επόμενο έτος.
40Άρειος Πάγος4392010Βιβλιάριο υγείας για απασχολούμενους σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.