Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
31Άρειος Πάγος15912010Άρειος Πάγος 1591/2010 Καταγγελία σύμβασης. Σημειώνεται ότι η μη απόδειξη των επικαλούμενων από τον εργοδότη λόγων απολύσεως της υπαλ., δεν ασκεί οποιαδήποτε επιρροή στην ύπαρξη της επικαλούμενης από την εργαζόμενη καταχρηστικής απολύσεως, διότι,....
32Άρειος Πάγος8892012Άρειος Πάγος 889/2012 Η γνωστοποίηση του χρόνου προϋπηρεσίας και της οικογενειακής κατάστασης του οδηγού για κατάταξη σε μισθολογική βαθμίδα γίνεται με παράδοση προς τον εργοδότη αφ' ενός υπεύθυνης δηλώσεως του ν. 1599/1986 και αφ' ετέρου των .......
33Άρειος Πάγος2512012Αρειος Πάγος 251/2012 Η αρχή της τάξεως σημαίνει ότι όταν επιχειρείται μία συλλογική σύμβαση των όρων εργασίας, η οποία σημειωτέον αποσκοπεί στην καθιέρωση τάξεως στο χώρο εργασίας, πρέπει να είναι γενική και αφηρημένη, δίκαιη και ενιαία και .......
34Άρειος Πάγος2592012Αρειος Πάγος 259/2012 Η αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή σε περίπτωση θανάτου λόγω ψυχικής οδύνης (άρθρα 298, 299, 914 και 932 ΑΚ), που οφείλεται μόνο στις ρητώς από το νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις για ζημία μη περιουσιακή ....
35Άρειος Πάγος1772013Η διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Ν. 3198/55, κατά την οποία: "πάσα αξίωσις μισθωτού περί καταβολής ή συμπληρώσεως της κατά τον Ν. 2112/1920 ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, ή το ΒΔ της 16/18.7.1920 αποζημιώσεως, τυγχάνει απαράδεκτος εφ` όσον η σχετική αγωγή δεν εκοινοποιήθη εντός εξαμήνου αφ' ης κατέστη απαιτητή.
36Άρειος Πάγος42013Χρησικτησία ακινήτων Δημοσίου
37Άρειος Πάγος202013Aποζημίωση εργαζομένων που αποχωρούν μετά απο δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, ή μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας
38Άρειος Πάγος792013Πότε μια σύμβαση είναι αορίστου χρόνου.
39Άρειος Πάγος8302011Διάσπαση και συγχώνευση ανώνυμης εταιρείας.
40Άρειος Πάγος11022009Σύμβαση απλής ετοιμότητας προς εργασία