Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
61Άρειος Πάγος1272007Μετάθεση μισθωτού από τον εργοδότη.
62Άρειος Πάγος5952006Αρχή ίσης μεταχείρισης και αρχή ισότητας εργαζομένων.
63Άρειος Πάγος5412005Δήλωση εργατικού ατυχήματος στον Ειρηνοδίκη και η παραγραφή της αξίωσης του παθόντος.
64Άρειος Πάγος272004Συνέπειες από την απεργία μισθωτού στον υπολογισμό του βασικού χρόνου απασχόλησης στην ετήσια άδεια.
65Ν.Σ.Κ.1422013Θέση επιχείρησης υπό ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 46α του ν. 1892/1990 - Αυτεπάγγελτος συμψηφισμός ή μη απαιτήσεων του Δημοσίου με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις της επιχείρησης έναντι του Δημοσίου, που γεννήθηκαν μετά την υπαγωγή της σε ειδική εκκαθάριση.
66Ν.Σ.Κ.5252012Ενόψει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.3220/2004 ερωτάται, αν, στην περίπτωση εικονικών φορολογικών στοιχείων που φέρονται ότι εκδόθηκαν από εικονική επιχείρηση, τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επιβάλλονται αποκλειστικά και μόνο σε βάρος του προσώπου που ασκεί πράγματι τη σχετική επιχείρηση (υποκρυπτόμενου) ή και σε βάρος εκείνου που εικονικά φέρεται ότι την ασκεί
67ΣτΕ10322013ΣτΕ 1032/2013 Αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης που παρέχει στα όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε. την εξουσία να δεσμεύουν τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία ελεγχομένων προσώπων.
68ΣτΕ10262013Οι παροχές που καταβάλλονται στον μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κλπ.) που, κατά τον νόμο ή από τη φύση τους προορίζονται να καλύψουν δαπάνες στις οποίες αυτός υποβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της δεν αποτελούν προσαύξηση μισθού και δεν υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματος, έστω και αν από την παροχή αυτή ωφελείται έμμεσα ο μισθωτός.
69ΣτΕ8542013Αίτηση ακύρωσης της αριθ. ΠΟΛ.1027/9.2.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον τρόπο εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες αποκλειστικά μέσω τραπέζης, κατά το άρθρο 20 του ν. 3842/2010.
70ΣτΕ7902013Φορολογία ακίνητης περιουσίας νόμου 1249/1982. Δεν αρχίζει η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής, ούτε επιτρέπεται η ταμειακή βεβαίωση του κατά το άρθρο 12 του Ν. 2343/1995 καταλογισθέντος φόρου ακινήτου περιουσίας, η οποία αποτελεί το νόμιμο τίτλο εισπράξεως της οφειλής, εάν προηγουμένως δεν έχει κοινοποιηθεί εγκύρως στον υπόχρεο η καταλογιστική του φόρου ακίνητης περιουσίας πράξη του προϊσταμένου της οικείας Δ.Ο.Υ. (βλ. ΣΕ 2281/2000 ΣτΕ 933/2009 ad hoc ΣτΕ 2335/2010).