Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
61Άρειος Πάγος10292008Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης σε εργατικό ατύχημα.
62Άρειος Πάγος17312007Δανεισμός εργαζομένου και εργατικό ατύχημα
63Άρειος Πάγος7922008Ασθένεια εργαζομένου συνιστά εργατικό ατύχημα υπό προϋποθέσεις.
64Άρειος Πάγος5412005Δήλωση εργατικού ατυχήματος στον Ειρηνοδίκη και η παραγραφή της αξίωσης του παθόντος.
65Ν.Σ.Κ.5252012Ενόψει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.3220/2004 ερωτάται, αν, στην περίπτωση εικονικών φορολογικών στοιχείων που φέρονται ότι εκδόθηκαν από εικονική επιχείρηση, τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επιβάλλονται αποκλειστικά και μόνο σε βάρος του προσώπου που ασκεί πράγματι τη σχετική επιχείρηση (υποκρυπτόμενου) ή και σε βάρος εκείνου που εικονικά φέρεται ότι την ασκεί
66Ν.Σ.Κ.1422013Θέση επιχείρησης υπό ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 46α του ν. 1892/1990 - Αυτεπάγγελτος συμψηφισμός ή μη απαιτήσεων του Δημοσίου με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις της επιχείρησης έναντι του Δημοσίου, που γεννήθηκαν μετά την υπαγωγή της σε ειδική εκκαθάριση.
67ΣτΕ11302011ΣτΕ 1130/2011 Φορολογία εισοδήματος δικηγόρων. Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός των δαπανών διατηρήσεως του δικηγορικού γραφείου μεταξύ του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες (από την πάγια αντιμισθία) και των ακαθαρίστων εσόδων από την άσκηση ......
68ΣτΕ20782009ΣτΕ 2078/2009'Οταν αποδίδεται σε ορισμένο επιτηδευματία η παράβαση της λήψεως τιμολογίου εικονικού, υπό την έννοια είτε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή στην οποία αυτό αναφέρεται είτε ότι έχει μεν πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, όχι όμως,.....
69ΣτΕ4022011ΣτΕ 402/2011 Διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. αναφορικά με δαπάνες επί αγαθών επένδυσης. Η φορολογική αρχή, αρνείται την έκπτωση θεωρώντας ότι η δαπάνη δεν αφορά αγαθό επένδυσης, λόγω ελλείψεως κάποιας απ` τις προβλεπόμενες στη διάταξη της ......
70ΣτΕ5842011ΣτΕ 584/2011 Επί εικονικών φορολογικών στοιχείων τα οποία φέρονται ότι εκδόθηκαν από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από οποιοδήποτε φυσικό, νομικό ή άλλης μορφής πρόσωπο, εφόσον τα πρόσωπα αυτά .....