Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
61Άρειος Πάγος5122012Άρειος Πάγος 512/2012 Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν το σκοπό του δικαιώματος, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία οφείλεται..
62Άρειος Πάγος4932012Άρειος Πάγος 493/2012 Μη καταβολή ασφαλιστικών (εργοδοτικών) εισφορών. Ποινική ευθύνη εργοδότη. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών), ....
63Άρειος Πάγος6912012Άρειος Πάγος 691/2012 Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,αποχώρηση ή απόλυση του μισθωτού, λόγω συμπληρώσεως ορισμένου ορίου ηλικίας, - Προωρη Λύση της σύμβασης για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος μπορεί να είναι και η υποψία τελέσεως ποινικού ........
64Άρειος Πάγος2962012Άρειος Πάγος 296/2012 Διάκριση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών. Εργατικό ατύχημα. Επειδή από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. του ΑΚ και 6 του Ν. 765/1943, που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ .......
65Άρειος Πάγος2442012Άρειος Πάγος 244/2012 Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη, εφόσον διατηρείται η ταυτότητα της επιχειρήσεως και η οικονομική της δραστηριότητα, συνεπάγεται, ανεξάρτητα από τη νομική αιτία και την μορφή της μεταβιβάσεως, αυτοδίκαιη υποκατάσταση ......
66Άρειος Πάγος24682009Άρειος Πάγος 2468/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο βεβαιωμένων από την αρμόδια ΔΟΥ παρά των νομίμων εκπροσώπων ανώνυμης εταιρίας που ήδη έχει πτωχεύσει. Λόγοι κατά του παραδεκτού της άσκησης της ποινικής δίωξης. Πότε το χρέος είναι .......
67Άρειος Πάγος8592010Άρειος Πάγος 859/2010 Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών του Δ.Σ., που υπέγραψαν το σχετικό πρακτικό. Απορρίπτει αίτηση.
68Άρειος Πάγος2852012Άρειος Πάγος 285/2012 Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της φοροδιαφυγής, απαιτείται, αντικειμενικώς η έκδοση από το δράστη πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων (και μάλιστα ανεξαρτήτως αν τα ......
69Άρειος Πάγος15912010Άρειος Πάγος 1591/2010 Καταγγελία σύμβασης. Σημειώνεται ότι η μη απόδειξη των επικαλούμενων από τον εργοδότη λόγων απολύσεως της υπαλ., δεν ασκεί οποιαδήποτε επιρροή στην ύπαρξη της επικαλούμενης από την εργαζόμενη καταχρηστικής απολύσεως, διότι,....
70Άρειος Πάγος8892012Άρειος Πάγος 889/2012 Η γνωστοποίηση του χρόνου προϋπηρεσίας και της οικογενειακής κατάστασης του οδηγού για κατάταξη σε μισθολογική βαθμίδα γίνεται με παράδοση προς τον εργοδότη αφ' ενός υπεύθυνης δηλώσεως του ν. 1599/1986 και αφ' ετέρου των .......