Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
61Άρειος Πάγος5352011Άρειος Πάγος 535/2011 Σχετικά με την Αφανή Εταιρία. Φύση - Σκοπός - Συμμετοχή στα κέρδη - Δικαιώματα και υποχρεώσεις αφανών εταίρων.
62Άρειος Πάγος8302011Διάσπαση και συγχώνευση ανώνυμης εταιρείας.
63Άρειος Πάγος2262011Απόλυση εργαζομένου λόγω μεταβίβασης επιχείρησης.
64Άρειος Πάγος2622011Τήρηση προθεσμίας κατά την καταγγελία της σύβασης εργασίας και αποχώρηση του μισθωτού με συγκατάθεση του εργοδότη.
65ΣτΕ3022012ΣτΕ 302/2012 Σύμφωνα με το ν.δ. 118/1973 (Α΄ 202), φορολογούνται, μεταξύ άλλων, οι περιουσίες που αποκτώνται αιτία δωρεάς (άρθρο 1 παρ. 1), ορίζεται δε (άρθρο 34 παρ. 1 περ. β) ότι κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς, για την επιβολή του φόρου, είναι .....
66ΣτΕ13242012ΣτΕ 1324/2012 Κατά την έννοια των διατάξεων του Συντάγματος και του άρθρου 45 του ΚΦΕ, κάθε παροχή που καταβάλλεται στο μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κλπ.) που κατά το νόμο ή από τη φύση της προορίζεται να .....
67ΣτΕ21642012ΣτΕ 2164/2012 Συνταγματικότητα αυτεπάγγελτου συμψηφισμού οφειλών δημοσίου με μη ληξιπρόθεσμες δόσεις ρυθμισμένων οφιελών.
68ΣτΕ1442012ΣτΕ 144/2012 Ο ενδιαφερόμενος που ζητεί την επιστροφή φόρου προστιθεμένης αξίας υποχρεούται, εφόσον του ζητηθούν μεταφρασμένα τα νομίμως συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα στοιχεία, να τα υποβάλει και, μάλιστα, σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, ...
69ΣτΕ19062012ΣτΕ 1906/2012 Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 και του ν.2190, εκπεστέες εξ ολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν είναι, κατʼ αρχήν, οι δαπάνες, οι οποίες ..........
70ΣτΕ22592012ΣτΕ 2259/2012 Από την μη τήρηση των υποχρεώσεων του εργοδότη για γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας της καταρτισθείσας με τον μισθωτό έγγραφης συμβάσεως μερικής απασχολήσεως ιδρύει απλώς μαχητό τεκμήριο υπέρ της εργασίας πλήρους απασχολήσεως .....