Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
71ΣτΕ10382011ΣτΕ 1038/2011 Εξωλογιστικός προσδιορισμός των ακαθάριστων εσόδων λόγο μη επίδειξης κατά τον έλεγχο των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.
72ΣτΕ12782011ΣτΕ 1278/2011 "Σε περίπτωση που αποδίδεται εικονικότητα στα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, υπό την έννοια ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή για την οποία αυτά φέρονται ότι εκδόθηκαν, η φορολογική αρχή βαρύνεται, κατ' αρχήν, με την απόδειξη ...
73ΣτΕ17242008ΣτΕ 1724/2008 Η ένδικη μεταβίβαση των εμπορευσίμων αγαθών της επιχειρήσεως ως συνόλου προοριζόμενου για περαιτέρω οικονομική εκμετάλλευση, δεν υπέκειτο σε φόρο προστιθεμένης αξίας, ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση της μεταβιβασάσης εταιρείας ......
74ΣτΕ8242011ΣτΕ 824/2011 Έκδοση πλαστών και εικονικών στοιχείων ως προς την συναλλαγή. Ο κατηγορούμενος, αν και είχε θεωρήσει τα στοιχεία που κρίθηκαν εικονικά, που αφορούσαν σε πωλήσεις φωτογραφικού υλικού, ουδέποτε ασχολήθηκε επαγγελματικά με το εμπόριο του ..
75ΣτΕ4232007ΣτΕ 423/2007 Εκπιτπώμενες δαπάνες. Για την μη έκπτωση, από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεως, του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί σε άλλες, εκτός του μισθού ή ημερομισθίου, παροχές της (σε χρήμα ή σε είδος) προς το προσωπικό της για τον ..........
76ΣτΕ13742010ΣτΕ 1374/2010 Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινής πράξης προσδιορισμού Φ.Π.Α. εφόσον η παράλειψη δηλώσεως της φορολογητέας αξίας ή η ανακρίβεια της δηλωθείσας αξίας ή ο εσφαλμένος υπολογισμός των ποσοστών ή εκπτώσεων προκύπτει από τα βιβλία ή τα ........
77ΣτΕ27122011ΣτΕ 2712/2011 Αύξηση κεφαλαίου - δικαιώματα μειοψηφίας. Μέτοχοι ανώνυμης εταιρείας που εκπροσωπούν ποσοστό εταιρικού κεφαλαίου κατώτερο του 1/20 ή των 2/100 του κεφαλαίου νομιμοποιούνται να ασκήσουν αίτηση ακυρώσεως κατά της πράξεως με την οποία ....
78ΣτΕ37332008ΣτΕ 3733/2008 Μεταφορά ζημιάς προς συμψηφισμό με κέρδη. Είναι δυνατή η μεταφορά ζημίας ανώνυμης εταιρείας προς συμψηφισμό της με κέρδη περιόδου επόμενης από εκείνη κατά την οποία προέκυψε. Δεν ασκεί δε από την άποψη αυτή επιρροή, καθώς δεν .......
79ΣτΕ3022012ΣτΕ 302/2012 Σύμφωνα με το ν.δ. 118/1973 (Α΄ 202), φορολογούνται, μεταξύ άλλων, οι περιουσίες που αποκτώνται αιτία δωρεάς (άρθρο 1 παρ. 1), ορίζεται δε (άρθρο 34 παρ. 1 περ. β) ότι κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς, για την επιβολή του φόρου, είναι .....
80ΣτΕ13632011ΣτΕ 1363/2011 Επίσχεση εργασίας και υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Επομένως, εφόσον κατά τον χρόνο της επίσχεσης παραμένει άθικτη η υποχρέωση καταβολής του μισθού, παραμένει ενεργή και η ασφαλιστική σχέση του εργαζομένου, η οποία .......