Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
81ΣτΕ21642012ΣτΕ 2164/2012 Συνταγματικότητα αυτεπάγγελτου συμψηφισμού οφειλών δημοσίου με μη ληξιπρόθεσμες δόσεις ρυθμισμένων οφιελών.
82ΣτΕ19062012ΣτΕ 1906/2012 Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 και του ν.2190, εκπεστέες εξ ολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν είναι, κατʼ αρχήν, οι δαπάνες, οι οποίες ..........
83ΣτΕ13242012ΣτΕ 1324/2012 Κατά την έννοια των διατάξεων του Συντάγματος και του άρθρου 45 του ΚΦΕ, κάθε παροχή που καταβάλλεται στο μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κλπ.) που κατά το νόμο ή από τη φύση της προορίζεται να .....
84ΣτΕ5052012ΣτΕ 505/2012 Εικονικά τιμολόγια. Λήψη εικονικών τιμολογίων . Όταν αποδίδεται σε επιτηδευματία η παράβαση της λήψεως τιμολογίου ή δελτίου αποστολής εικονικού, η φορολογική αρχή βαρύνεται με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. Εφόσον όμως ......
85ΣτΕ3022012ΣτΕ 302/2012 Σύμφωνα με το ν.δ. 118/1973 (Α΄ 202), φορολογούνται, μεταξύ άλλων, οι περιουσίες που αποκτώνται αιτία δωρεάς (άρθρο 1 παρ. 1), ορίζεται δε (άρθρο 34 παρ. 1 περ. β) ότι κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς, για την επιβολή του φόρου, είναι .....
86ΣτΕ1442012ΣτΕ 144/2012 Ο ενδιαφερόμενος που ζητεί την επιστροφή φόρου προστιθεμένης αξίας υποχρεούται, εφόσον του ζητηθούν μεταφρασμένα τα νομίμως συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα στοιχεία, να τα υποβάλει και, μάλιστα, σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, ...
87ΣτΕ27452011ΣτΕ 2745/2011 Προϋπόθεση για την αναγνώριση ποσού ως ζημίας προς μεταφορά για συμψηφισμό με τα κέρδη επομένων χρήσεων είναι το ποσό αυτό να αποτελεί αρνητικό στοιχείο προκύπτον από τα επαρκώς και ειλ/νώς τηρούμενα στην αυτή χρήση βιβλία του υποχρέου.
88ΣτΕ27122011ΣτΕ 2712/2011 Αύξηση κεφαλαίου - δικαιώματα μειοψηφίας. Μέτοχοι ανώνυμης εταιρείας που εκπροσωπούν ποσοστό εταιρικού κεφαλαίου κατώτερο του 1/20 ή των 2/100 του κεφαλαίου νομιμοποιούνται να ασκήσουν αίτηση ακυρώσεως κατά της πράξεως με την οποία ....
89ΣτΕ17482011ΣτΕ 1748/2011 Η αφαίρεση από την υπεραξία που προκύπτει κατʼ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της υπʼ αριθμ. Ε.2665/84/22.2.1988 (αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων) κοινής υπουργ. αποφάσεως του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Κέρδη και Ζημίαι»..
90ΣτΕ14852011ΣτΕ 1485/2011 Δικαίωμα σχηματισμού προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων υπάρχει αποκλειστικώς και μόνον επί εκδόσεως φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων πωλήσεως). Οι προβλεπόμενες από την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ......