Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
81ΣτΕ17482011ΣτΕ 1748/2011 Η αφαίρεση από την υπεραξία που προκύπτει κατʼ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της υπʼ αριθμ. Ε.2665/84/22.2.1988 (αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων) κοινής υπουργ. αποφάσεως του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Κέρδη και Ζημίαι»..
82ΣτΕ13242012ΣτΕ 1324/2012 Κατά την έννοια των διατάξεων του Συντάγματος και του άρθρου 45 του ΚΦΕ, κάθε παροχή που καταβάλλεται στο μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κλπ.) που κατά το νόμο ή από τη φύση της προορίζεται να .....
83ΣτΕ27452011ΣτΕ 2745/2011 Προϋπόθεση για την αναγνώριση ποσού ως ζημίας προς μεταφορά για συμψηφισμό με τα κέρδη επομένων χρήσεων είναι το ποσό αυτό να αποτελεί αρνητικό στοιχείο προκύπτον από τα επαρκώς και ειλ/νώς τηρούμενα στην αυτή χρήση βιβλία του υποχρέου.
84ΣτΕ21642012ΣτΕ 2164/2012 Συνταγματικότητα αυτεπάγγελτου συμψηφισμού οφειλών δημοσίου με μη ληξιπρόθεσμες δόσεις ρυθμισμένων οφιελών.
85ΣτΕ1442012ΣτΕ 144/2012 Ο ενδιαφερόμενος που ζητεί την επιστροφή φόρου προστιθεμένης αξίας υποχρεούται, εφόσον του ζητηθούν μεταφρασμένα τα νομίμως συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα στοιχεία, να τα υποβάλει και, μάλιστα, σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, ...
86ΣτΕ14852011ΣτΕ 1485/2011 Δικαίωμα σχηματισμού προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων υπάρχει αποκλειστικώς και μόνον επί εκδόσεως φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων πωλήσεως). Οι προβλεπόμενες από την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ......
87ΣτΕ19062012ΣτΕ 1906/2012 Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 και του ν.2190, εκπεστέες εξ ολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν είναι, κατʼ αρχήν, οι δαπάνες, οι οποίες ..........
88ΣτΕ22592012ΣτΕ 2259/2012 Από την μη τήρηση των υποχρεώσεων του εργοδότη για γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας της καταρτισθείσας με τον μισθωτό έγγραφης συμβάσεως μερικής απασχολήσεως ιδρύει απλώς μαχητό τεκμήριο υπέρ της εργασίας πλήρους απασχολήσεως .....
89ΣτΕ23832012ΣτΕ 2383/2012 Επειδή, σε περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου και διαπιστώσεως παραβάσεως των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, πριν από την έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου κατά το άρθρο 34 του Κώδικα αυτού, εφόσον με την εν λόγω ...
90ΣτΕ5052012ΣτΕ 505/2012 Εικονικά τιμολόγια. Λήψη εικονικών τιμολογίων . Όταν αποδίδεται σε επιτηδευματία η παράβαση της λήψεως τιμολογίου ή δελτίου αποστολής εικονικού, η φορολογική αρχή βαρύνεται με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. Εφόσον όμως ......