Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
1Άρειος Πάγος6802011Άρειος Πάγος 680/2011 Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει μέσα στην ίδια ημέρα εργάτες ή υπαλλήλους που εργάσθηκαν σε άλλο εργοστάσιο ή σε άλλο τόπο εργασίας καθ` όλο το νόμιμο χρόνο ημερήσιας εργασίας. Μπορεί μόνο να απασχολήσει εργάτες .....
2Άρειος Πάγος6812011Άρειος Πάγος 681/2011 "Αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης και ύψος αποζημίωσης. Από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τη διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ, προκύπτει ότι, αν με την ατοµική σύµβαση εργασίας ή με μεταγενέστερη συµφωνία μεταξύ εργοδότη ..
3Άρειος Πάγος3392011Αρειος Πάγος 339/2011 "Υπολογισμός προσαυξήσεων για απασχόληση την κυριακή και τις ημέρες αργίας. Απαγορεύεται μόνον ο από τον εργοδότη συμψηφισμός (ακριβέστερον καταλογισμός) των καταβαλλόμενων υπερτέρων αποδοχών προς τις οφειλόμενες προσαυξήσεις ..
4Άρειος Πάγος1052011Άρειος Πάγος 105/2011 Ποινική ευθύνη νόμιμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας ο οποίος προέβη σε αποδοχή εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Η παραγραφή για τα αδικήματα του άρθρου 19 Ν. 2523/1997 ...
5Άρειος Πάγος11162011Άρειος πάγος 1116/2011 Εργατικό ατύχημα και πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη (ή ψυχική οδύνη). Για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος ....
6Άρειος Πάγος6592011Άρειος πάγος 659/2011 "Ποινική ευθύνη Νόμιμου εκπροσώπου Α.Ε. για μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο. Επειδή η πτώχευση του οφειλέτη (Εταιρία) ασκεί έννομη επιρροή επί της ποινικής ευθύνης του υπόχρεου (νόμιμος εκπρόσωπος Α.Ε.) υπό την ......
7Άρειος Πάγος1922011Άρειος Πάγος 192/2011 Για τη θεμελίωση του δικαιώματος αδείας του μισθωτού δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αιτήσεως (έγγραφης ή προφορικής). Όμως, για τη θεμελίωση της αξιώσεώς του προς λήψη της 100% προσαυξήσεως, που έχει το χαρακτήρα ποινής, ...
8Άρειος Πάγος12312010Άρειος Πάγος αριθμός 1231/2010 Φοροδιαφυγή και ανακριβής δήλωση φόρου εισοδήματος. Προσδιορισμός φόρου, αποστολή φύλλων ελέγχου στον κατηγ/μενο και μη προσφυγή κατ' αυτών. Οριστικ/ση χρέους. Ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημμέλημα. Παραγραφής....
9Άρειος Πάγος5212011'Αρειος πάγος 521/2011 Εμπορική μίσθωση και αναπροσαρμογή μισθώματος.
10Άρειος Πάγος1062011Άρειος Πάγος 106/2011 Επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής με αντιπρόσωπο, δράστης (αυτουργός) του εν λόγω εγκλήματος είναι ο αντιπρόσωπος, ενώ ο αντιπροσωπευόμενος τρίτος, για λογαριασμό του οποίου εκδίδεται αυτή μπορεί να είναι ποινικά υπεύθυνος ως ....