Ν. 1545/1985

Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ 91/Α / 20-05-1985)