Ν. 2238/1994

Κύρωση του Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος

(ΦΕΚ 151/Α / 16-09-1994)

Τελευταία κωδικοποίηση από Ν. 4152/2013
Άρθρο 1. Αντικείμενο του φόρου
Άρθρο 2. Υποκείμενο του φόρου

1. Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του. Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά.

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο που υπηρετεί στην αλλοδαπή, αν:

α) είναι λειτουργός ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β του Ν. 2362/1995 , που έχει προστεθεί με το άρθρο 2 του Ν. 3871/2010 ή

β) συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνή Οργανισμό και είχε κατά το χρόνο της εισόδου του στην υπηρεσία του θεσμικού οργάνου της Ε.Ε. ή του Διεθνούς Οργανισμού την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, θεωρείται ότι συνεχίζει να έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. Ομοίως, θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και τα μέλη της οικογένειας που το βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, εκτός αν έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος στο οποίο υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους και το κράτος αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α.

3. Σε φόρο υπόκειται και η σχολάζουσα κληρονομία.

4. Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ Α΄ 84).

5. Κατ΄ εξαίρεση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, για τρία διαδοχικά έτη και για μία μόνο φορά, το φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του σε κράτος το οποίο δεν έχει συνάψει με την Ελλάδα Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.), σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και εφόσον το κράτος αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51Α. Το χρονικό διάστημα των τριών ετών υπολογίζεται από την έναρξη διαμονής του φυσικού προσώπου στην Ελλάδα.

Άρθρο 3. Χρόνος Επιβολής του Φόρου
Άρθρο 4. Εισόδημα και εξεύρεσή του
Άρθρο 5. Φορολογία των εισοδημάτων των συζύγων και των ανήλικων τέκνων
Άρθρο 6. Απαλλαγές από το φόρο
Άρθρο 7. Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουμένους
Άρθρο 8. Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα
Άρθρο 9. Υπολογισμός και καταβολή του φόρου
Άρθρο 10. Φορολογία του εισοδήματος των εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα
Άρθρο 11. Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα
Άρθρο 12. Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες
Άρθρο 13. Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα
Άρθρο 14. Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες
Άρθρο 15. Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
Άρθρο 16. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
Άρθρο 17. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 18. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών
Άρθρο 19. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής
Άρθρο 20. Εισόδημα και απόκτηση του
Άρθρο 21. Εισόδημα ειδικών περιπτώσεων
Άρθρο 22. Ακαθάριστο εισόδημα
Άρθρο 23. Καθαρό εισόδημα
Άρθρο 24. Εισόδημα και απόκτησή του
Άρθρο 25. Εισόδημα ειδικών περιπτώσεων
Άρθρο 26. Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος
Άρθρο 27. Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα
Άρθρο 28. Έννοια και απόκτηση του εισοδήματος
Άρθρο 29. Διαχειριστική περίοδος
Άρθρο 30. Ακαθάριστο εισόδημα
Άρθρο 31. Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος
Άρθρο 32. Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα με αντικειμενικό τρόπο
Άρθρο 33. Κέρδη υπεραξίας κεφαλαίου που προκύπτουν από τη μεταβίβαση ακινήτων
Άρθρο 34. Εισόδημα τεχνικών επιχειρήσεων
Άρθρο 35. Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών
Άρθρο 36. Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές
Άρθρο 37. Προσδιορισμός εισοδήματος αλλοδαπών επιχειρήσεων
Άρθρο 38. Εισόδημα από διάθεση και αποτίμηση χρεογράφων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
Άρθρο 39. Διόρθωση κερδών τιμολογήσεων μεταξύ ημεδαπών συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Άρθρο 39Α. Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
Άρθρο 39Β. Προσδιορισμός μη τεκμηριωμένων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
Άρθρο 39Γ. Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης
Άρθρο 40. Έννοια και απόκτηση του εισοδήματος
Άρθρο 41. Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα
Άρθρο 42. Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος
Άρθρο 43. Εκπτώσεις του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις
Άρθρο 44. Απαλλαγές του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις
Άρθρο 45. Εισόδημα και απόκτησή του
Άρθρο 46. Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος
Άρθρο 47. Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα
Άρθρο 48. Εισόδημα και απόκτησή του
Άρθρο 49. Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα
Άρθρο 50. Τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος
Άρθρο 51. Ειδικός προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος
Άρθρο 51Α. Ορισμοί
Άρθρο 51Β. Πληρωμές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη συνεργάσιμων κρατών ή κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
Άρθρο 52. Προκαταβολή του φόρου
Άρθρο 53. Μείωση του προκαταβλητέου φόρου
Άρθρο 54. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες
Άρθρο 55. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
Άρθρο 56. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις
Άρθρο 57. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
Άρθρο 58. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων
Άρθρο 59. Απόδοση του φόρου με διμηνιαίες δηλώσεις
Άρθρο 60. Απόδοση του φόρου με μηνιαίες δηλώσεις
Άρθρο 61. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης
Άρθρο 62. Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο της δήλωσης
Άρθρο 63. Αρμόδιος προϊστάμενος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
Άρθρο 64. Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα
Άρθρο 65. Μεταγραφή δηλώσεων
Άρθρο 66. Φορολογικός έλεγχος
Άρθρο 67. Προσωρινός φορολογικός έλεγχος
Άρθρο 67Α. Έλεγχος από το γραφείο
Άρθρο 67Β. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου
Άρθρο 68. Έκδοση φύλλων ελέγχου
Άρθρο 69. Κοινοποίηση φύλλων ελέγχου
Άρθρο 70. Διοικητική επίλυση της διαφοράς
Άρθρο 70Α. Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 70Β. Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή
Άρθρο 71. Δικαστικός συμβιβασμός
Άρθρο 72. Μεταφορά φορολογητέας ύλης
Άρθρο 73. Επιβράβευση ειλικρίνειας
Άρθρο 74. Βεβαίωση του φόρου
Άρθρο 75. Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής
Άρθρο 76. Αλλαγή κατοικίας ή έδρας
Άρθρο 77. Υποχρεώσεις εκμισθωτών ακινήτων
Άρθρο 78. Υποχρεώσεις μισθωτών ακινήτων και θαλάσσιων σκαφών αναψυχής
Άρθρο 79. Υποχρεώσεις κομιστών τίτλων
Άρθρο 80. Υποχρεώσεις οφειλετών τόκων
Άρθρο 81. Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, τραπεζών κ.λπ.
Άρθρο 82. Λοιπές υποχρεώσεις φορολογουμένων, υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά
Άρθρο 83. Υποχρεώσεις εκείνων που ενεργούν παρακράτηση φόρων
Άρθρο 84. Παραγραφή
Άρθρο 85. Φορολογικό απόρρητο
Άρθρο 86. Πρόσθετοι φόροι
Άρθρο 87. Πρόστιμα
Άρθρο 88. Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από ακίνητα
Άρθρο 89. Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις
Άρθρο 90. Κυρώσεις για τη μη υποβολή ή ανακριβή υποβολή δήλωσης
Άρθρο 91. Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων επιτηδευματιών
Άρθρο 92. Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής
Άρθρο 93. Αδικήματα φοροδιαφυγής
Άρθρο 94. Ποινικές κυρώσεις σε υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις
Άρθρο 95. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων
Άρθρο 96. Ποινικές κυρώσεις για άλλες πράξεις φοροδιαφυγής
Άρθρο 97. Μη επιβολή κυρώσεων
Άρθρο 98. Επιβολή του φόρου
Άρθρο 99. Αντικείμενο του φόρου
Άρθρο 100. Έννοια μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα των αλλοδαπών νομικών προσώπων
Άρθρο 101. Υποκείμενο του φόρου
Άρθρο 102. Χρόνος επιβολής του φόρου
Άρθρο 103. Απαλλαγές από το φόρο
Άρθρο 104. Χρονική περίοδος που προκύπτει το εισόδημα
Άρθρο 105. Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος νομικών προσώπων
Άρθρο 106. Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος
Άρθρο 107. Υπόχρεοι σε δήλωση-Προθεσμία και περιεχόμενο αυτής
Άρθρο 108. Αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
Άρθρο 109. Υπολογισμός του φόρου
Άρθρο 110. Καταβολή του φόρου
Άρθρο 111. Προκαταβολή του φόρου
Άρθρο 112. Eπιβράβευση ειλικρίνειας
Άρθρο 113. Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου
Άρθρο 114. Υποχρέωση παρακράτησης φόρου
Άρθρο 115. Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα
Άρθρο 116. Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 117. Φορολογία αδιανέμητων κερδών
Άρθρο 118. Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών