Ν. 4172/2013

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογήςτου ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 167/Α / 23-07-2013)

Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής
Άρθρο 2. Ορισμοί
Άρθρο 3. Υποκείμενα του φόρου
Άρθρο 4. Φορολογική κατοικία
Άρθρο 5. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή
Άρθρο 6. Μόνιμη εγκατάσταση
Άρθρο 7. Φορολογητέο εισόδημα
Άρθρο 8. Φορολογικό έτος
Άρθρο 9. Πίστωση φόρου αλλοδαπής
Άρθρο 10. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων
Άρθρο 11. Εξαρτώμενα μέλη
Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
Άρθρο 13. Παροχές σε είδος
Άρθρο 14. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
Άρθρο 15. Φορολογικός συντελεστής
Άρθρο 16. Μείωση φόρου εισοδήματος
Άρθρο 17. Πρόσθετες μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη
Άρθρο 18. Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες
Άρθρο 19. Μειώσεις φόρου για δωρεές
Άρθρο 20. Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
Άρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
Άρθρο 22. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
Άρθρο 24. Αποσβέσεις
Άρθρο 25. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων
Άρθρο 26. Επισφαλείς απαιτήσεις
Άρθρο 27. Μεταφορά ζημιών
Άρθρο 28. Έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών
Άρθρο 29. Φορολογικός συντελεστής
Άρθρο 30. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας
Άρθρο 31. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
Άρθρο 32. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 33. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών
Άρθρο 34. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής
Άρθρο 35. Εισόδημα από κεφάλαιο
Άρθρο 36. Μερίσματα
Άρθρο 37. Τόκοι
Άρθρο 38. Δικαιώματα (royalties)
Άρθρο 39. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
Άρθρο 40. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο
Άρθρο 41. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
Άρθρο 42. Μεταβίβαση τίτλων
Άρθρο 43. Φορολογικός συντελεστής
Άρθρο 44. Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Άρθρο 45. Υποκείμενα του φόρου
Άρθρο 46. Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα
Άρθρο 47. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
Άρθρο 48. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
Άρθρο 49. Υποκεφαλαιοδότηση
Άρθρο 50. Ενδοομιλικές συναλλαγές
Άρθρο 51. Μεταφορά λειτουργιών
Άρθρο 52. Εισφορές ενεργητικού έναντι μετοχών
Άρθρο 53. Ανταλλαγή μετοχών
Άρθρο 54. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις
Άρθρο 55. Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE
Άρθρο 56. Μη εφαρμογή ευεργετημάτων
Άρθρο 57. Εκκαθάριση
Άρθρο 58. Φορολογικός συντελεστής
Άρθρο 59. Φορολόγηση στην πηγή
Άρθρο 60. Φορολογικός συντελεστής
Άρθρο 61. Υπόχρεοι σε παρακράτηση
Άρθρο 62. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση
Άρθρο 63. Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές
Άρθρο 64. Συντελεστές παρακράτησης φόρου
Άρθρο 65. Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
Άρθρο 66. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)
Άρθρο 67. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
Άρθρο 68. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Άρθρο 69. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα
Άρθρο 70. Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα
Άρθρο 71. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Άρθρο 72. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος
Άρθρο 73. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/13/ΕΕ
Άρθρο 74. Συμπλήρωση των νόμων 3986/2011, 4110/2013, 4002/2011, 4111/2013, 3864/2010, 3601/2007
Άρθρο 75. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο 76. Θέματα Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
Άρθρο 77. Προϋπολογισμός δήμων
Άρθρο 78. Προϋπολογισμός Περιφερειών
Άρθρο 79. Εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος
Άρθρο 80. Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων
Άρθρο 81. Κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας
Άρθρο 82. Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Άρθρο 83. Πρόγραμμα Ιπποδρομιών
Άρθρο 84. Έπαθλα Ιπποδρομιών
Άρθρο 85. Κώδικας Ιπποδρομιών − Κανονισμός Προδιαγραφών Ιπποδρόμων
Άρθρο 86. Τροποποιούμενες διατάξεις
Άρθρο 87. Καταργούμενες και τελικές διατάξεις
Άρθρο 88. Τροποποίηση του ν. 4152/2013
Άρθρο 89. Διατάξεις για τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 90. Διαθεσιμότητα
Άρθρο 91. Κινητικότητα
Άρθρο 92. Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Άρθρο 93. Κατάργηση ειδικότητας οδηγών και τεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Άρθρο 94. Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 95. Ποινές φαρμακοποιών και κατόχων άδειας κυκλοφορίας σκευασμάτων
Άρθρο 96. Ποινές συμβεβλημένων ιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας
Άρθρο 97. Ποινές συμβεβλημένων φυσιοθεραπευτών
Άρθρο 98. Ποινές ιατρών Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 99. Πειθαρχικά Συμβούλια Ιατρικών Συλλόγων
Άρθρο 100. Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής
Άρθρο 101. Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Άρθρο 102. Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 103. Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό
Άρθρο 104. Τροποποίηση του ν. 3054/2002
Άρθρο 105. Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ.Δ.
Άρθρο 106. Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 107. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/25/Ε.Ε.
Άρθρο 108.
Άρθρο 109.
Άρθρο 110.
Άρθρο 111.
Άρθρο 112. Έναρξη ισχύος