Ν. 4174/2013

Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 170/Α / 26-07-2013)

Άρθρο 1. Γενικά
Άρθρο 2. Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 3. Ορισμοί
Άρθρο 4. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ανάθεση καθηκόντων
Άρθρο 5. Κοινοποίηση πράξεων
Άρθρο 6. Έντυπα
Άρθρο 7. Προθεσμίες
Άρθρο 8. Φορολογικός εκπρόσωπος
Άρθρο 9. Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες
Άρθρο 10. Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο
Άρθρο 11. Αριθμός φορολογικού μητρώου
Άρθρο 12. Έκδοση
Άρθρο 13. Βιβλία και στοιχεία
Άρθρο 14. Πληροφορίες από τον φορολογούμενο
Άρθρο 15. Πληροφορίες από τρίτους
Άρθρο 16. Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα
Άρθρο 17. Διαφύλαξη πληροφοριών − απόρρητο
Άρθρο 18. Υποβολή φορολογικής δήλωσης
Άρθρο 19. Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης
Άρθρο 20. Δήλωση με επιφύλαξη
Άρθρο 21. Φάκελος Τεκμηρίωσης
Άρθρο 22. Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης
Άρθρο 23. Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης
Άρθρο 24. Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία
Άρθρο 25. Είσοδος σε εγκαταστάσεις
Άρθρο 26. Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο
Άρθρο 27. Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης
Άρθρο 28. Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου
Άρθρο 29. Αμοιβαία διοικητική συνδρομή
Άρθρο 30. Προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 31. Άμεσος προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 32. Διοικητικός προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 33. Εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 34. Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 35. Προληπτικός προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 36. Παραγραφή
Άρθρο 37. Κοινοποίηση προσδιορισμού φόρου
Άρθρο 38. Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής
Άρθρο 39. Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας
Άρθρο 40. Αρμόδια όργανα
Άρθρο 41. Πληρωμή φόρου
Άρθρο 42. Επιστροφή φόρου
Άρθρο 43. Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών – τμηματικής καταβολής σε δόσεις
Άρθρο 44. Σειρά εξόφλησης
Άρθρο 45. Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων
Άρθρο 46. Λήψη διασφαλιστικών μέτρων
Άρθρο 47. Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής / υπερημερίας
Άρθρο 48. Αναγκαστική εκτέλεση
Άρθρο 49. Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης
Άρθρο 50. Αλληλέγγυα ευθύνη
Άρθρο 51. Παραγραφή είσπραξης φόρων
Άρθρο 52. Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 53. Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
Άρθρο 54. Διαδικαστικές παραβάσεις
Άρθρο 55. Παραβάσεις φοροδιαφυγής
Άρθρο 56. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
Άρθρο 57. Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής
Άρθρο 58. Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
Άρθρο 59. Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων
Άρθρο 60. Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια
Άρθρο 61. Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας
Άρθρο 62. Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων
Άρθρο 63. Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή
Άρθρο 64. Επαρκής αιτιολογία
Άρθρο 65. Βάρος απόδειξης
Άρθρο 66. Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 67. Έναρξη ισχύος
Άρθρο 68. Τροποποίηση άρθρων του ν. 3691/2008
Άρθρο 69. Τροποποίηση του ν. 4118/2013
Άρθρο 70. Ρυθμίσεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Άρθρο 71. Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 975 του Κ.Πολ.Δ.
Άρθρο 72. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργού Επικρατείας
Άρθρο 73. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4172/2013
Άρθρο 74. Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4152/2013 και 4164/2013
Άρθρο 75. Λοιπές Διατάξεις
Άρθρο 76. Έναρξη ισχύος