Ν. 4174/2013

Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 170/Α / 26-07-2013)

Άρθρο 1. Γενικά
Άρθρο 2. Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 3. Ορισμοί
Άρθρο 4. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ανάθεση καθηκόντων
Άρθρο 5. Κοινοποίηση πράξεων
Άρθρο 6. Έντυπα
Άρθρο 7. Προθεσμίες
Άρθρο 8. Φορολογικός εκπρόσωπος
Άρθρο 9. Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες
Άρθρο 10. Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο
Άρθρο 11. Αριθμός φορολογικού μητρώου
Άρθρο 12. Έκδοση
Άρθρο 13. Βιβλία και στοιχεία
Άρθρο 14. Πληροφορίες από τον φορολογούμενο
Άρθρο 15. Πληροφορίες από τρίτους
Άρθρο 16. Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα
Άρθρο 17. Διαφύλαξη πληροφοριών − απόρρητο
Άρθρο 18. Υποβολή φορολογικής δήλωσης
Άρθρο 19. Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης
Άρθρο 20. Δήλωση με επιφύλαξη
Άρθρο 21. Φάκελος Τεκμηρίωσης
Άρθρο 22. Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης
Άρθρο 23. Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης
Άρθρο 24. Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία
Άρθρο 25. Είσοδος σε εγκαταστάσεις
Άρθρο 26. Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο
Άρθρο 27. Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης
Άρθρο 28. Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου
Άρθρο 29. Αμοιβαία διοικητική συνδρομή
Άρθρο 30. Προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 31. Άμεσος προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 32. Διοικητικός προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 33. Εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 34. Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 35. Προληπτικός προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 36. Παραγραφή
Άρθρο 37. Κοινοποίηση προσδιορισμού φόρου
Άρθρο 38. Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής
Άρθρο 39. Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας
Άρθρο 40. Αρμόδια όργανα
Άρθρο 41. Πληρωμή φόρου
Άρθρο 42. Επιστροφή φόρου
Άρθρο 43. Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών – τμηματικής καταβολής σε δόσεις
Άρθρο 44. Σειρά εξόφλησης
Άρθρο 45. Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων
Άρθρο 46. Λήψη διασφαλιστικών μέτρων
Άρθρο 47. Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής / υπερημερίας
Άρθρο 48. Αναγκαστική εκτέλεση
Άρθρο 49. Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης
Άρθρο 50. Αλληλέγγυα ευθύνη
Άρθρο 51. Παραγραφή είσπραξης φόρων
Άρθρο 52. Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 53. Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
Άρθρο 54. Διαδικαστικές παραβάσεις
Άρθρο 55. Παραβάσεις φοροδιαφυγής
Άρθρο 56. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
Άρθρο 57. Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής
Άρθρο 58. Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
Άρθρο 59. Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων
Άρθρο 60. Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια
Άρθρο 61. Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας
Άρθρο 62. Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων
Άρθρο 63. Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή
Άρθρο 64. Επαρκής αιτιολογία
Άρθρο 65. Βάρος απόδειξης
Άρθρο 66. Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 7 εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, σε όλες τις χρήσεις για τις οποίες, κατά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα. δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, ή έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, αλλά δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου.

2. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα ισχύουν για τις παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία ισχύος αυτού με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 55, το οποίο ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από τη δημοσίευση του παρόντος. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κώδικα ισχύουν από 1ης Αυγούστου 2013.

4. Εξαιρετικά οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως το χρόνο δημοσίευσης αυτού και επισύρουν πρόστιμα των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997 ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 54 του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίμου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω, ανά κατηγορία υποθέσεων: α. Για τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Κώδικα, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής Α.Ε.Π.. Εξαιρετικά, για τις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής οι σχετικές Α.Ε.Π. μπορεί να εκδοθούν απευθείας με βάση το νέο καθεστώς, εφόσον πριν την έκδοσή τους ο υπόχρεος υποβάλλει ανέκκλητη δήλωση επιλογής των διατάξεων που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της Α.Ε.Π..

β. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π.

μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Κώδικα και δεν βρίσκονται ακόμη σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήματος διοικητικού συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα.

γ. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. και βρίσκονται σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήματος διοικητικού συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 4, αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων με το ευνοϊκότερο καθεστώς είναι ο Προϊστάμενος της Αρχής που εξέδωσε την πράξη.

Κατά της πράξης αυτής που εκδίδεται στη βάση του ευνοϊκότερου καθεστώτος δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί δικαστικού και διοικητικού συμβιβασμού.

Στην παραπάνω περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 το ευνοϊκότερο καθεστώς εφαρμόζεται στο πλαίσιο του διοικητικού συμβιβασμού ή ενδικοφανούς προσφυγής.

Ο διοικητικός συμβιβασμός ή η αποδοχή της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των προστίμων σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Το αίτημα για υπαγωγή στο ευνοϊκότερο καθεστώς υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή ή στην αρμόδια Επιτροπή των άρθρων 70Α και 70Β του ν. 2238/1994 κατά περίπτωση.

6. Για τις υποθέσεις προστίμων των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. κατά τη δημοσίευση του παρόντος, οι υπόχρεοι δύνανται με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα ή σε περίπτωση που κατά το χρόνο δημοσίευσης του Κώδικα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης μετά από συζήτηση, σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 να ζητήσουν το δικαστικό συμβιβασμό με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς για το σύνολο των προστίμων ανά καταλογιστική πράξη. Αρμόδιος για τη διενέργεια του συμβιβασμού είναι ο Προϊστάμενος της αρχής που εξέδωσε την πράξη. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική δίκη καταργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143, παράγραφος 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, αφού υποβληθεί αντίγραφο του πρακτικού συμβιβασμού στο αρμόδιο δικαστήριο. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού εφαρμόζεται αναλόγως.

7. Εξαιρετικά οι διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 55 του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίμου.

8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων κατά τις διατάξεις του Κώδικα, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού.

9. Υποθέσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες δεν υποβάλλεται αίτηση για την Ειδική Διαδικασία του άρθρου 63 του Κώδικα, κρίνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν, κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης.

10. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί, πέραν αυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος, δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 67. Έναρξη ισχύος
Άρθρο 68. Τροποποίηση άρθρων του ν. 3691/2008
Άρθρο 69. Τροποποίηση του ν. 4118/2013
Άρθρο 70. Ρυθμίσεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Άρθρο 71. Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 975 του Κ.Πολ.Δ.
Άρθρο 72. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργού Επικρατείας
Άρθρο 73. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4172/2013
Άρθρο 74. Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4152/2013 και 4164/2013
Άρθρο 75. Λοιπές Διατάξεις
Άρθρο 76. Έναρξη ισχύος