Ν. 4178/2013

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 174/Α / 08-08-2013)

Άρθρο 1. Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης
Άρθρο 2. Απαγόρευση υπαγωγής
Άρθρο 3. Δικαιοπραξίες
Άρθρο 4. Τοπογραφικό διάγραμμα
Άρθρο 5. Ρυθμίσεις του ν.δ. 1024/1971 (Α΄ 232)
Άρθρο 6. Ποινές
Άρθρο 7. Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευών
Άρθρο 8. Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από κατεδάφιση
Άρθρο 9. Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων Α.
Άρθρο 10. Ηλεκτρονική διαδικασία
Άρθρο 11. Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος
Άρθρο 12. Επιτροπή Ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών για λόγους προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος
Άρθρο 13. Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό
Άρθρο 14. Αυθαίρετες κατασκευές σε διατηρητέο κτίριο
Άρθρο 15. Ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων σε εξαγορασμένα ακίνητα και σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)
Άρθρο 16. Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος
Άρθρο 17. Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
Άρθρο 18. Γενικές διατάξεις υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου
Άρθρο 19. Ειδικές διατάξεις υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου
Άρθρο 20. Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων
Άρθρο 21. Καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου – προθεσμίες
Άρθρο 22. Τιμή ζώνης
Άρθρο 23. Ειδικές διατάξεις
Άρθρο 24. Αναστολή επιβολής κυρώσεων και είσπραξης προστίμων
Άρθρο 25. Ενέργειες αρμοδίων υπηρεσιών
Άρθρο 26. Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μη δηλούμενων κατασκευών / χρήσεων
Άρθρο 27. Έντυπη διαδικασία
Άρθρο 28. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής
Άρθρο 29. Εξουσιοδοτικές διατάξεις Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να τροποποιείται η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και η δυνατότητα κατάθεσής τους σε συμβεβλημένες τράπεζες.
Άρθρο 30. Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄
Άρθρο 31. Πολεοδομικός σχεδιασμός και πρόστιμα
Άρθρο 32. Τράπεζα Γης
Άρθρο 33. Σκοπός Τράπεζας Γης
Άρθρο 34. Πηγές προσφοράς συντελεστή δόμησης
Άρθρο 35. Ακίνητα υποδοχής
Άρθρο 36. Τίτλος συντελεστή δόμησης
Άρθρο 37. Καθορισμός ζωνών συγκέντρωσης δικαιωμάτων δόμησης και ακινήτων υποδοχής συντελεστή δόμησης οικοδομικών συνεταιρισμών
Άρθρο 38. Ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεων
Άρθρο 39. Απόδοση ειδικού προστίμου
Άρθρο 40. Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου Α.
Άρθρο 41. Χωρικό πεδίο δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου
Άρθρο 42. Δικαιούχοι χρηματοδότησης και διαδικασία χρηματοδότησης
Άρθρο 43. Διαδικασία διάθεσης του ενιαίου ειδικού προστίμου
Άρθρο 44. Απόδοση του ποσού χρηματοδότησης
Άρθρο 45. Πιλοτική εφαρμογή
Άρθρο 46. Έλεγχος και καταγραφή δόμησης
Άρθρο 47. Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
Άρθρο 48. Τροποποιήσεις των διατάξεων εκδόσεως αδειών δόμησης
Άρθρο 49. Τροποποιήσεις των διατάξεων περί Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομικών Θεμάτων
Άρθρο 50. Τροποποιήσεις των διατάξεων περί ελεγκτών δόμησης
Άρθρο 51. Λοιπές πολεοδομικές διατάξεις
Άρθρο 52. Τροποποίηση του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177)
Άρθρο 53. Άδειες δόμησης εκκλησιαστικών ακινήτων
Άρθρο 54. Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών
Άρθρο 55.
Άρθρο 56. Τροποποιήσεις του ν. 4148/2013 (Α΄ 99)
Άρθρο 57.
Άρθρο 58.
Άρθρο 59. Παραρτήματα
Άρθρο 60. Έναρξη ισχύος