Ν. 4203/2013

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 235/Α / 01-11-2013)

Άρθρο 1. Άδειες εγκατάστασης
Άρθρο 2. Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΥΗΣ)
Άρθρο 3. Μεταφορά θέσης εγκατάστασης
Άρθρο 4. Όροι και προϋποθέσεις για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών
Άρθρο 5. Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ
Άρθρο 6. Προσθήκη διατάξεων στο ν. 3468/2006
Άρθρο 7. Ρύθμιση θεμάτων τιμών αποζημίωσης ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε.
Άρθρο 8. Έργα υποδομής σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας
Άρθρο 9. Όροι δόμησης για αιολικές εγκαταστάσεις
Άρθρο 10. Σύνθεση και συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών
Άρθρο 11. Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 1428/1984
Άρθρο 12. Ρύθμιση μεταλλευτικών και λατομικών θεμάτων
Άρθρο 13. Ρύθμιση θεμάτων Ναξίας Σμύριδας
Άρθρο 14.
Άρθρο 15. Άδειες για έργα κατασκευής και συντήρησης υποδομών φυσικού αερίου
Άρθρο 16.
Άρθρο 17. Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4001/2011
Άρθρο 18. Θέματα Προσωπικού
Άρθρο 19. Τροποποίηση των νόμων 3054/2002 και 4123/2013
Άρθρο 20. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 21. Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 22.
Άρθρο 23. Μετά το άρθρο 7 του ν. 3023/2002, προστίθεται άρθρο 7Α ως ακολούθως: «Άρθρο 7A Αναστολή χρηματοδότησης
Άρθρο 24.
Άρθρο 25. Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Άρθρο 26.
Άρθρο 27.
Άρθρο 28. Έναρξη ισχύος