Ν. 4223/2013

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ 287/Α / 31-12-2013)

Άρθρο 1. Αντικείμενο του φόρου
Άρθρο 2. Υποκείμενο του φόρου
Άρθρο 3. Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Άρθρο 4. Υπολογισμός του κύριου φόρου
Άρθρο 5. Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου
Άρθρο 6. Προσδιορισμός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και χρόνος υποβολής δήλωσης
Άρθρο 7. Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου
Άρθρο 8. Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
Άρθρο 9. Συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 10.
Άρθρο 11. Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων
Άρθρο 12. Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 3427/2005 σχετικά με την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
Άρθρο 13. Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 14. Οικονομική παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας V για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας
Άρθρο 15. Ρυθμίσεις για τη φορολογία κεφαλαίου
Άρθρο 16. Ρυθμίσεις για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων
Άρθρο 17. Ρυθμίσεις για τα αυτοκίνητα οχήματα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους
Άρθρο 18. Τροποποιήσεις των νόμων 4110/2013, 2238/1994 και 3525/2007
Άρθρο 19. Οργανωτικά θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο 20. Οργανωτικά θέματα
Άρθρο 21. Συμπλήρωση διατάξεων πρώτου μέρους Κ.Φ.Ε. Το πρώτο μέρος των γενικών διατάξεων του ν. 4172/ 2013 (Α΄ 167) τροποποιείται ως εξής:
Άρθρο 22. Συμπλήρωση διατάξεων δεύτερου μέρους Κ.Φ.Ε. σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Άρθρο 23. Συμπλήρωση διατάξεων τρίτου μέρους ΚΦΕ σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Άρθρο 24. Συμπλήρωση διατάξεων τέταρτου μέρους ΚΦΕ σχετικά με την παρακράτηση φόρου
Άρθρο 25. Συμπλήρωση διατάξεων έκτου μέρους ΚΦΕ σχετικά με την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την προκαταβολή φόρου
Άρθρο 26. Συμπλήρωση μεταβατικών διατάξεων ΚΦΕ και έναρξη ισχύος
Άρθρο 27. Ρυθμίσεις για τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
Άρθρο 28. Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης υπηρεσιών Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δημοσιολογιστικού δικαίου
Άρθρο 29.
Άρθρο 30. Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας
Άρθρο 31. Ρυθμίσεις σχετικά με τη Δημόσια Περιουσία
Άρθρο 32. Ρυθμίσεις σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4182/2013
Άρθρο 33. Ρυθμίσεις για τις ΑΕΕΑΠ και τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3091/2002, 2065/1992 και 2778/1999
Άρθρο 34. Οργανωτικά θέματα Ε.Ε.Ε.Π.
Άρθρο 35. Θέματα εποπτείας και ελέγχου τυχερών παιγνίων
Άρθρο 36. Θέματα οικοδομικών συνεταιρισμών
Άρθρο 37. Ρυθμίσεις καταβολής αποδοχών
Άρθρο 38. Ρυθμίσεις σχετικά με ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και ορκωτούς εκτιμητές
Άρθρο 39. Συμπλήρωση διατάξεων στο πρώτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Άρθρο 40. Τροποποιήσεις στο δεύτερο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Άρθρο 41. Συμπλήρωση διατάξεων στο τρίτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Άρθρο 42. Συμπλήρωση διατάξεων στο τέταρτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Άρθρο 43. Συμπλήρωση διατάξεων στο πέμπτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Άρθρο 44. Συμπλήρωση διατάξεων στο έκτο κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Άρθρο 45. Συμπλήρωση διατάξεων στο έβδομο κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Άρθρο 46. Συμπλήρωση διατάξεων στο όγδοο κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Άρθρο 47. Συμπλήρωση διατάξεων στο ένατο κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Άρθρο 48. Συμπλήρωση διατάξεων στο δέκατο κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Άρθρο 49. Συμπλήρωση διατάξεων του ενδέκατου κεφαλαίου του ν. 4174/2013

1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 63 του ν.4174/2013 μετά τη λέξη «Διοίκηση» προστίθενται οι λέξεις « ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%).»

γράφονται οι λέξεις «στον υπόχρεο», και αντικαθίσταται οι λέξεις «του προστίμου» από τις λέξεις «των τόκων».

4. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δεν εκδοθεί απόφαση τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής.»

5. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4174/ 2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η φορολογική αρχή, της οποίας η πράξη ακυρώνεται για τυπικές πλημμέλειες, εκδίδει νέα πράξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.»

6. Μετά το άρθρο 65 του ν.4174/2013, που προστίθεται με την παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 65Α που έχει ως εξής:

«Άρθρο 65Α Φορολογικό πιστοποιητικό 1. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (Α΄ 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού.

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής.

Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008 και έχουν ειδικότερα την υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου εφόσον παρέχουν στην ελεγχόμενη οντότητα συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 3693/2008. Στις ανώνυμες εταιρίες και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από 5.000,00 ευρώ έως 40.000,00 ευρώ, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ελεγχόμενο φορολογικό έτος.

Η μη έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, όπως και η διαπίστωση σε αυτό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται τα συγκεκριμένα επί μέρους φορολογικά αντικείμενα του ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, ενδεχόμενες συγκεκριμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται, εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού μέχρι ποσού ακαθαρίστων εσόδων 150.000,00 ευρώ ετησίως, το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού που εκδίδεται και οι επιφυλάξεις που τυχόν διατυπώνονται σε αυτό, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής του, ζητήματα εφαρμογής της υποχρέωσης του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Πέραν της εφαρμογής του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1, στους νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.

Άρθρο 50. Συμπλήρωση διατάξεων στο δωδέκατο κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Άρθρο 51. Τροποποίηση διατάξεων ν. 4093/2012
Άρθρο 52. Τροποποίηση διατάξεων ν. 3296/2004
Άρθρο 53.
Άρθρο 54.
Άρθρο 55. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις
Άρθρο 56.
Άρθρο 57.
Άρθρο 58.
Άρθρο 59. Έναρξη ισχύος