Άρθρο 110 (Ν. 4199/2013)

Τρόπος υπολογισμού αξίας και πληρωμής της ασφάλτου

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου απολογιστικά, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των ασφαλτικών εργασιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής δημόσιων έργων των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης δημοσιεύθηκε ή η απόφαση ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό υπογράφηκε, από 2.7.2008 μέχρι και 19.3.2013. Η επιπλέον δαπάνη, σε σχέση με την προϋπολογισθείσα, η οποία προκύπτει κατά την εκτέλεση του έργου από ενδεχόμενη αύξηση της τιμής της ασφάλτου ή της ποσότητας αυτής στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις, καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου.