Άρθρο 122 (Ν. 2961/2001)

Διατάξεις που διατηρούνται

Διατηρούνται σε ισχύ:

α) Οι κείμενες διατάξεις για τη φορολογία Ισραηλιτικών γαμικών συμφώνων (κε τουμπά) και περιουσιών Ισραηλιτών που χάθηκαν κατά τον πόλεμο και δεν άφησαν κληρονόμους.

β) α) Το άρθρο 50 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α΄) "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων".

β) Το άρθρο 7 του Ν. 3155/1955 (ΦΕΚ 63Α΄) "περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών".

γ) Το άρθρο 9 παράγραφος 2 του Ν. 5940/1933 (ΦΕΚ 382 Α΄) "περί κυρώσεως του από 6/7/1933 νομοθετικού διατάγματος "περί παροχής φορολογικών διευκολύνσεων και μειώσεων εις τους οφειλέτας εκ φόρων του Δημοσίου κ.λ.π. " μέχρι ρυθμίσεως του θέματος των υπέρ τρίτων φορών.

γ) Οι διατάξεις για την απαλλαγή από το φόρο κληρονομιών και κερδών από λαχεία, των ομολογιών των λαχειοφόρων ομολογιακών εσωτερικών δανείων οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και του ομολογιακού δανείου για αντικατάσταση των ομολογιών των εσωτερικών ομολογιακών κρατικών δανείων σε δραχμές που εκδόθηκαν μέχρι το έτος 1940. (Σημ.Ε.Ο.Ε7: Όπως στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 122 η λέξη «δραχμές» αντικαταστάθηκε από τη λέξη «ευρώ» με το άρθρο 1 του Ν. 2842/2000 που θέσπισε το ευρώ ως νόμισμα της χώρας.) δ) Οι διατάξεις:

α) του άρθρου 4 του Α.Ν. 7/12.11.1935 (ΦΕΚ 545 Α΄) "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 1641/19 "περί φορολογίας των κληρονομιών, δωρεών και προικών",

β) του άρθρου 5 του Α.Ν. 983/1937 (ΦΕΚ 503 Α΄) "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας των κληρονόμων, δωρεών και προικών διατάξεων",

γ) του άρθρου 6 παράγραφοι 4 , 5 , 6 , 7 και 8 του Ν. 1451/1944 (ΦΕΚ 114 Α΄) "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Νόμων περί φορολογίας κληρονομιών κ.λ.π. και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων",

δ) του Β.Δ. 197/7-22/8/1950 (ΦΕΚ 184 Α΄) "περί επεκτάσεως εις την Δωδεκάνησον του Νόμου 1641/19 περί φορολογίας των κληρονομιών, δωρεών , προικών και κερδών εκ λαχείων",

ε) του άρθρου 3 παράγραφος 1 του Ν.Δ. 3079/1954 (ΦΕΚ 245 Α΄) "περί ρυθμίσεως ζητημάτων τινών αναφερομένων εις την είσπραξιν των δημοσίων εσόδων",

στ) του άρθρου 12 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 4242/1962 (ΦΕΚ 135 Α΄) "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων" και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Α.Ν. 408/1968 (ΦΕΚ 105 Α΄) "περί διανομής της αποζημιώσεως ην προβλέπει η Ελληνοβουλγαρική Συμφωνία της 9ης Ιουλίου 1964, κυρωθείσα δια του Ν.Δ. 4393/1964",

ζ) του άρθρου 9 παράγραφος 3 του Ν.Δ. 4486/1965 (ΦΕΚ 131 Α΄) "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων",

η) του Ν.Δ. 4518/1966 (ΦΕΚ 133 Α΄) "περί παροχής φορολογικών διευκολύνσεων εις ομογενείς μονίμως εγκατεστημένους εις αλλαδαπήν", θ) του άρθρου 9 του Α.Ν. 465/1968 (ΦΕΚ 148 Α΄) "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Ν. 1880/1951 "περί φορολογίας πλοίων",

ι) του άρθρου 4 του Α.Ν. 598/1968 (ΦΕΚ 256 Α΄) "περί ιδρύσεως οργανισμού τελέσεως Ιπποδρομιών και άλλων τινών διατάξεων",

ια) του άρθρου 9 του Ν.Δ. 509/1970 (ΦΕΚ 91 Α΄) "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Ν. 1880/51 "περί φορολογίας πλοίων".

ιβ) του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1276/1972 (ΦΕΚ 206 Α΄) "περί φορολογικών διευκολύνσεων των κατά το Ν.Δ. 1138/72 "περί αναπροσαρμογής και βελτιώσεως των στεγαστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας",

ιγ) οι διατάξεις που παρέχουν απαλλαγές από το φόρο κερδών από λαχείο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3746/1957 (ΦΕΚ 173 Α΄) "περί ασφαλιστικών ρητρών, φορολογικών απαλλαγών και άλλων τινών διευκολύνσεων εις ομολογιακά δάνεια ή προνομιούχους μετοχάς εκδιδόμενος δια παραγωγικούς σκοπούς και της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του Ν.Δ. 1321/1972 (ΦΕΚ 239 Α΄) "περί Ναυτιλιακών Τραπεζών".

ε) Οι συμβάσεις με άλλα κράτη σχετικά με τους φόρους επί των περιουσιών προσώπων που έχουν αποβιώσει, οι οποίες κυρώθηκαν με νόμο και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

στ) Οι ειδικοί νόμοι που προβλέπουν απαλλαγή από το φόρο κληρονομιών και δωρεών.

Αρθρο δεύτερο

1. Κάθε γενική διάταξη που είναι αντίθετη με τον παρόντα Κώδικα ή ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν καταργείται.

2. Τα δραχμικά ποσά που αναφέρονται στον Κώδικα και ισχύουν μέχρι την 31/12/2001, από 1/1/2002 μετατρέπονται σε ευρώ κατά τις διατάξεις του νόμου "περί κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικών ρυθμίσεων για την εισαγωγή του ευρώ".

Αρθρο Τρίτο Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος, πλην των διατάξεων για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.