Άρθρο 126 (Ν. 3588/2007)

Τίτλος εκτελεστός

Από την τελεσιδικία της η απόφαση που επικυρώνει το σχέδιο αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες με αυτό υποχρεώσεις.