Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
1Εγκύκλιος552629/11/2021Καθορισμός πολιτικής χρήσης, κόστους χρήσης και διαδικασίας χορήγησης δεδομένων ΓΕΜΗ σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά Ιδρύματα, σε Ιδρύματα πληρωμών, σε Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και σε διατραπεζικές εταιρίες.
2Εγκύκλιος222225/11/2021Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθ.14 του ΚΦΔ.
3Εγκύκλιος220912/11/2021Φορολογική μεταχείριση δαπανών που σχετίζονται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
4Απόφαση119324/08/2020Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104), σχετικά με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ΄ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοΐοου COVID-19
5Απόφαση119324/08/2020Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104), σχετικά με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ΄ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοΐοου COVID-19
6Εγκύκλιος211121/07/2020Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136), σχετικά με την καταβολής σε δόσεις του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και ΕΝΦΙΑ 2020 και την έκπτωση 2% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος
7Απόφαση116309/07/2020Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του N . 4172/2013, οι οποίες προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του N . 4646/2019, σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
8Εγκύκλιος209925/06/2020Φορολογική μεταχείριση της εξωκεφαλαιακής εισφοράς εταίρων ΙΚΕ.
9Απόφαση115317/06/2020Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
10Εγκύκλιος207905/06/2020Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της κρίσης της πανδημίας COVID-19.