Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
1Απόφαση123628/06/2019Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του N . 4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση.
2Εγκύκλιος210913/06/2019«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Μέρους Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄) και της Α. 1196/2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1762 Β΄), όπως ισχύουν, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών».
3Απόφαση122312/06/2019Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του N . 4111/2013 (Α΄ 18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 53 του N . 4607/2019 (Α65), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
4Εγκύκλιος210004/06/2019Οδηγίες εφαρμογής της Α.1179/2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
5Εγκύκλιος209403/06/2019Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/24.5.2019) για τις προθεσμίες καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α΄ 179/2018) και του Ν.4256/2014 (ΦΕΚ Α΄92/2014) όπως ισχύει σήμερα.
6Απόφαση119416/05/2019Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1176/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
7Απόφαση119316/05/2019Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1325 Β) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του N . 3091/2002 (330 Α) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1081/10-5-2018 απόφαση (ΦΕΚ 1768 Β).
8Απόφαση116423/04/2019Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.
9Εγκύκλιος206222/04/2019Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους Ζ΄(άρθρα 68 έως 84) του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/1-4-2019) σχετικά με το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας καθώς και των άρθρων 55, 66, 85, 96, 99, 103 και 106 του ίδιου νόμου.
10Απόφαση114816/04/2019Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1063/2018 περί πληροφόρησης της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.