Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
1Απόφαση113304/09/2017Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β΄ δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ΄ του N. 4170/2013 (Α΄ 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του N. 4428/2016 (Α΄ 190)
2Εγκύκλιος118006/12/2016Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.
3ΕγκύκλιοςΔΕΑΦ Α 103429703/03/2016Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών.
4ΕγκύκλιοςΔΕΕΦ Α 100994621/01/2016Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα.
5ΕγκύκλιοςΔΕΕΦ Α 100995021/01/2016Καταλογισμός Φ.Π.Α., μετά από έλεγχο, στο μη – κερδοσκοπικό σωματείο «…………..», λόγω μη υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή εκδηλώσεων τις οποίες οργάνωσε για την οικονομική του ενίσχυση.
6ΕγκύκλιοςΔΕΑΦ Β 100805519/01/2016Φορολογική μεταχείριση των ποσών που καταβάλλονται από υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένο στη χώρα μας στο κεντρικό του κατάστημα, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 4172/2013.
7ΑπόφασηΒ 115647917/12/2015Διαδικασία δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων και επιβολής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.Δ. 356/1974
8ΑπόφασηΔΕΑΦ Α 115118418/11/2015Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας.
9ΑπόφασηΔΕΑΦ Β 114841017/11/2015Φορολογική μεταχείριση του «πάγιου μερίσματος» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2725/1999, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013.
10ΑπόφασηΔΕΑΦ Α 114850617/11/2015Δηλώσεις υπεραξίας αυτοκινήτων - μοτοσυκλεκτών ιδιωτικής χρήσης.