Αποτελέσματα
Α/ΑΕίδοςΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος
1Εγκύκλιος118006/12/2016Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.
2ΕγκύκλιοςΔΕΑΦ Α 103429703/03/2016Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών.
3ΕγκύκλιοςΔΕΕΦ Α 100994621/01/2016Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα.
4ΕγκύκλιοςΔΕΕΦ Α 100995021/01/2016Καταλογισμός Φ.Π.Α., μετά από έλεγχο, στο μη – κερδοσκοπικό σωματείο «…………..», λόγω μη υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή εκδηλώσεων τις οποίες οργάνωσε για την οικονομική του ενίσχυση.
5ΕγκύκλιοςΔΕΑΦ Β 100805519/01/2016Φορολογική μεταχείριση των ποσών που καταβάλλονται από υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένο στη χώρα μας στο κεντρικό του κατάστημα, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 4172/2013.
6ΑπόφασηΒ 115647917/12/2015Διαδικασία δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων και επιβολής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.Δ. 356/1974
7ΑπόφασηΔΕΑΦ Α 115118418/11/2015Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας.
8ΑπόφασηΔΕΑΦ Β 114841017/11/2015Φορολογική μεταχείριση του «πάγιου μερίσματος» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2725/1999, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013.
9ΑπόφασηΔΕΑΦ Α 114850617/11/2015Δηλώσεις υπεραξίας αυτοκινήτων - μοτοσυκλεκτών ιδιωτικής χρήσης.
10Απόφαση ΔΕΑΦ Α 114688912/11/2015Μεταφορά - συμψηφισμός ζημιάς εμπορικής επιχείρησης.