Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
71ΣτΕ7532013Δαπάνες επιχειρήσεων και παραγωγικότητα αυτών. Δαπάνες μισθοδοσίας, συντήρησης, εκτελωνισμού, τόκων δανείων, ελεγκτικής εταιρίας .
72ΣτΕ5352013Φόρος μεταβίβασης ακινήτων σε περιπτώσεις αναγκαστικού πλειστηριασμού
73ΣτΕ5332013Εικονικά τιμολόγια. Η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει την εικονικότητα. Ο επιτηδευματίας μπορεί να απαλλαχθεί αν αποδείξει ότι είχε καλή πίστη κατά το χρόνο της συναλλαγής
74ΣτΕ12013Προσωρινή Διαταγή της 17ης.6.2013 του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της ΠΟΣΠΕΡΤ.
75ΣτΕ41662012ΣτΕ 4166/2012 Τα κριτήρια καθορισμού της έννοιας της -συνήθους κατοικίας- αφορούν τόσο τον επαγγελματικό και προσωπικό δεσμό ενός ατόμου με συγκεκριμένο τόπο όσο και τη διάρκεια αυτού του δεσμού και πρέπει να εξετάζονται σωρευτικώς. Επομένως, ως ....
76ΣτΕ37042012ΣτΕ 3704/2012 Εικονικά φορολογικά στοιχεία . Όταν οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. αφαιρούν από την επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία επίσημα και όχι ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, δεν απαιτείται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας η σύνταξη έκθεσης .....
77ΣτΕ24452012ΣτΕ 2445/2012 Ακύρωση της παρ/φου 2 της ΠΟΛ.1008/2011 η οποία επιβάλει την υπογραφή λογιστή των δηλώσεων από λογιστή σε όσους περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, ανεξαρτήτως του ύψους των......
78ΣτΕ23832012ΣτΕ 2383/2012 Επειδή, σε περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου και διαπιστώσεως παραβάσεως των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, πριν από την έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου κατά το άρθρο 34 του Κώδικα αυτού, εφόσον με την εν λόγω ...
79ΣτΕ23672012ΣτΕ 2367/2012 Επειδή, για τη μετατροπή ομόρρυθμης ετ. σε ανώνυμη πριν από το ν. 2339/1995, ο οποίος ρύθμισε θετικά το θέμα, δεν υπήρχε διάταξη νόμου που να προέβλεπε τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας της ομόρρυθμης στο πρόσωπο της ανώνυμης......
80ΣτΕ22592012ΣτΕ 2259/2012 Από την μη τήρηση των υποχρεώσεων του εργοδότη για γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας της καταρτισθείσας με τον μισθωτό έγγραφης συμβάσεως μερικής απασχολήσεως ιδρύει απλώς μαχητό τεκμήριο υπέρ της εργασίας πλήρους απασχολήσεως .....