Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
61ΣτΕ8242011ΣτΕ 824/2011 Έκδοση πλαστών και εικονικών στοιχείων ως προς την συναλλαγή. Ο κατηγορούμενος, αν και είχε θεωρήσει τα στοιχεία που κρίθηκαν εικονικά, που αφορούσαν σε πωλήσεις φωτογραφικού υλικού, ουδέποτε ασχολήθηκε επαγγελματικά με το εμπόριο του ..
62Άρειος Πάγος8302011Διάσπαση και συγχώνευση ανώνυμης εταιρείας.
63ΣτΕ8542013Αίτηση ακύρωσης της αριθ. ΠΟΛ.1027/9.2.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον τρόπο εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες αποκλειστικά μέσω τραπέζης, κατά το άρθρο 20 του ν. 3842/2010.
64Άρειος Πάγος8592010Άρειος Πάγος 859/2010 Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών του Δ.Σ., που υπέγραψαν το σχετικό πρακτικό. Απορρίπτει αίτηση.
65Άρειος Πάγος8892012Άρειος Πάγος 889/2012 Η γνωστοποίηση του χρόνου προϋπηρεσίας και της οικογενειακής κατάστασης του οδηγού για κατάταξη σε μισθολογική βαθμίδα γίνεται με παράδοση προς τον εργοδότη αφ' ενός υπεύθυνης δηλώσεως του ν. 1599/1986 και αφ' ετέρου των .......
66Άρειος Πάγος9262011Άρειος πάγος 926/2011 Ποινική ευθύνη μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Για την θεμελίωση του αξιοποίνου της μη καταβολής των οφειλομένων ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών απαιτείται το οφειλόμενο ποσό να υπερβαίνει, συνολικώς, το ποσό των .....
67ΣτΕ10262013Οι παροχές που καταβάλλονται στον μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κλπ.) που, κατά τον νόμο ή από τη φύση τους προορίζονται να καλύψουν δαπάνες στις οποίες αυτός υποβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της δεν αποτελούν προσαύξηση μισθού και δεν υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματος, έστω και αν από την παροχή αυτή ωφελείται έμμεσα ο μισθωτός.
68Άρειος Πάγος10292008Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης σε εργατικό ατύχημα.
69ΣτΕ10322013ΣτΕ 1032/2013 Αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης που παρέχει στα όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε. την εξουσία να δεσμεύουν τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία ελεγχομένων προσώπων.
70ΣτΕ10382011ΣτΕ 1038/2011 Εξωλογιστικός προσδιορισμός των ακαθάριστων εσόδων λόγο μη επίδειξης κατά τον έλεγχο των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.