Αποτελέσματα
Α/ΑΔικαστήριοΑριθμόςΈτοςΤίτλος
61Άρειος Πάγος3552009Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασία μισθωτού.
62ΣτΕ10262013Οι παροχές που καταβάλλονται στον μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κλπ.) που, κατά τον νόμο ή από τη φύση τους προορίζονται να καλύψουν δαπάνες στις οποίες αυτός υποβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της δεν αποτελούν προσαύξηση μισθού και δεν υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματος, έστω και αν από την παροχή αυτή ωφελείται έμμεσα ο μισθωτός.
63Άρειος Πάγος792013Πότε μια σύμβαση είναι αορίστου χρόνου.
64Άρειος Πάγος802009Προθεσμία άσκησης αγωγής μισθωτού από άκυρη καταγγελία της σχέσης εργασίας, προθεσμία λόγω ποινικού αδικήματος μισθωτού.
65Άρειος Πάγος5462007Πρόσθετες παροχές εργοδότη, που δίνονται εκουσίως και από ελευθεριότητα
66ΣτΕ12013Προσωρινή Διαταγή της 17ης.6.2013 του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της ΠΟΣΠΕΡΤ.
67ΣτΕ10322013ΣτΕ 1032/2013 Αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης που παρέχει στα όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε. την εξουσία να δεσμεύουν τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία ελεγχομένων προσώπων.
68ΣτΕ10382011ΣτΕ 1038/2011 Εξωλογιστικός προσδιορισμός των ακαθάριστων εσόδων λόγο μη επίδειξης κατά τον έλεγχο των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.
69ΣτΕ11302011ΣτΕ 1130/2011 Φορολογία εισοδήματος δικηγόρων. Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός των δαπανών διατηρήσεως του δικηγορικού γραφείου μεταξύ του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες (από την πάγια αντιμισθία) και των ακαθαρίστων εσόδων από την άσκηση ......
70ΣτΕ12782011ΣτΕ 1278/2011 "Σε περίπτωση που αποδίδεται εικονικότητα στα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, υπό την έννοια ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή για την οποία αυτά φέρονται ότι εκδόθηκαν, η φορολογική αρχή βαρύνεται, κατ' αρχήν, με την απόδειξη ...